โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

ธรรมสัญจรวัดโพธิ์ศรี บ้านยอดชาด
วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 06.30 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธานโครงการ"ธรรมสัญจร" (ครั้งที่ 8)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำรวจ สภ.วังยาง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเข้าวัด รักษาศีล 5 ทำบุญตักบาตร
ถวายภัตตาหาร ปฏิบัติธรรม ทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา ปี 2559
เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี บ้านยอดชาด ม.1 , 2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 476 คน แยกเป็น ชาย 178 คน หญิง 289 คน และพระภิกษุ 9 รูป


ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี บ้านยอดชาด ม.1 , 2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ