โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดวังยาง(ศรีลดาราม) อำเภอปลาปาก
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
พระมหาสเถียร สถิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดวังยาง นำคณะพระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกา
ทำกิจกรรม โครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็นสัญจร เข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
ตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
กิจกรรมมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ผู้เข้าร่วมพระภิกษุ ๔ รูป ประชาชน ๗๐ คน
ณ วัดวังยาง (ศรีลดาราม) ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


พระมหาสเถียร สถิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดวังยาง


ณ วัดวังยาง (ศรีลดาราม) ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ