โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

ประเพณีบุญข้าวสาก วัดห้วยไหล่ อำเภอปลาปาก
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประเพณีบุญข้าวสาก(สลากภัตร) ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล๕ ระยะที่๓
ณ วัดห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาก จ.นครพนม ผู้ร่วมกิจกรรม พระสงฆ์ ๓ รูป
ประชาชนและนักเรียนนักศึกษา เยาวชนคนทั่วไปจำนวน ๑๘๙ คน


พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่


ณ วัดห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาก จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ