โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดศรีบุญเรือง บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม โดยการนำของพระครูวิชิตพัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับตำบลออกธรรมทูตสัญจร เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม
ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เวลา ๐๙.๓๐ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ไหว้พระสมาทานศีล ๕ ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และถวายภัตตาหารเพล
มีพระภิกษุ จำนวน ๓๐ รูป ประชาชนชายหญิง ๒๐๐ คน อนุโมทนาสาธุๆ


วัดศรีบุญเรือง บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ