โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดศรีชมชื่น บ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม
โดยการนำของพระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
พระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับตำบล
ออกธรรมทูตสัญจร เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม ณ วัดศรีชมชื่น บ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า เขต ๑
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เวลา ๐๙.๓๐ น.
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล ๕ ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
และถวายภัตตาหารเพล มีพระภิกษุ จำนวน ๒๕ รูป ประชาชนชายหญิง ๑๕๐ คน


วัดศรีชมชื่น บ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ