โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
19 กันยายน 2559.. พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม กรรมการขับเคลื่อน โครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 หนตะวันออก ประธานกรรมการ โครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม เป็นประธาน และแสดงธรรม ในโครงการพระธรรมทูตจังหวัด
สัญจร ประจำปี 2559.. เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม.. โดยมี พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง
ประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
พระครูสิริปัญญาวิชัย เจ้าคณะอำเภอ ศรีสงคราม พระครูศรีธีราภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
พระภิกษุ สามเณร 115 รูป อุบาสก อุบาสิกา 956 คน ข้าราชการ 80 คน คณะครูนักเรียน 582 คน
เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีสมบูรณ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โรงเรียนที่ไปอบรม โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
๑.พระครูโพธิคุณสถิต เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
๒.พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม


พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
กรรมการขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 หนตะวันออก
ประธานกรรมการโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล๕จังหวัดนครพนม


วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง
ประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
พระครูสิริปัญญาวิชัย เจ้าคณะอำเภอ ศรีสงคราม
พระครูศรีธีราภิวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร


โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
พระธรรมทูต
๑.พระครูโพธิคุณสถิต เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
๒.พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ