โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดปราสาทโสภณาราม บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม โดยการนำของพระครูวิชิตพัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พระครูศรีปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
และพระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประธานพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ
ระดับตำบลออกธรรมทูตสัญจร เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม ณ วัดปราสาทโสภณาราม บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า เขต ๒
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เวลา ๐๙.๓๐ น.
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล ๕ ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และถวายภัตตาหารเพล
มีพระภิกษุ จำนวน ๒๕ รูป ประชาชนชายหญิง ๑๕๐ คน


วัดปราสาทโสภณาราม บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า เขต ๒ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ