โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วิทยาลัยการอาชีพ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก
พระครูใบฎีกาศิริชัย ถิรสุทฺโธ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ขับเคลื่อนโครงการฯ
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม ปฏิบัติศาสนกิจลงพื้นที่ วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ได้รับความร่วมมือจากท่านนายอำเภอนาแกและทางวิทยาลัยการอาชีพนาแก
ช่วยลงมือคีย์ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2
ที่ยังตกค้างให้บรรลุเป้าหมาย 85 % เป็นอย่างน้อย โอกาสนี้จึงมอบจตุปัจจัยเป็นค่าอาหารกลางวัน
ในนามส่วนตัว 2, 000 บาท และขนมบิณฑบาตรจำนวนหนึ่ง


พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก


พระครูใบฎีกาศิริชัย ถิรสุทฺโธ อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการขับเคลื่อนโครงการฯ"หมู่บ้านรักษาศีล๕ระยะที่๓จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ