โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม


วัดวาปีปุณฑริการาม บ้านบึงหล่ม ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม โดยการนำของพระครูวิชิตพัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม พระครูศรีปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
และพระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประธานพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครพนม
พร้อมด้วยพระสังฆาธิการระดับตำบลออกธรรมทูตสัญจร เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ระยะที่ ๓ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม ณ วัดวาปีปุณฑริการาม บ้านบึงหล่ม
ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
เวลา ๐๙.๓๐ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล ๕ ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
และถวายภัตตาหารเพล มีพระภิกษุ จำนวน ๒๐ รูป ประชาชนชายหญิง ๑๕๐ คน


วัดวาปีปุณฑริการาม บ้านบึงหล่ม ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ