โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ โครงการพระธรรมทูตสัญจร
“สุขกาย สุขใจ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม” โรงเรียนนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ณ หอประชุมไทญ้อ โรงเรียนนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ประจำจังหวัดนครพนม.. ได้ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และนำพระวิทยากร
ให้ความรู้ แนวทางการขับเคลื่อน โรงเรียนรักษาศีล 5.. ณ โรงเรียนบ้านนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม


ณ หอประชุมไทญ้อ โรงเรียนนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ