โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรเรียนมหาชัยวิทยาคม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ วัดป่ามหาชัย โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม และองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ
โดยจัดทำ "โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลมหาชัย ประจำปี ๒๕๕๙"
ณ หอประชุมโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๐ คน กิจกรรมมี การไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
ฟังการบรรยายธรรม โดยพระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒ เป็นพระวิทยากรและนำปฏิบัติ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


ณ หอประชุม โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ