โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดหัวดอน ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.. พระราชสิริวัฒน์ รองเจ้าคณะ จังหวัดนครพนม
เป็นประธานและองค์แสดงธรรม โครงการ พระธรรมทูตจังหวัดสัญจร
ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้าน รักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓.. ณ วัดหัวดอน ต.ธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี พระครูวิชิตวรเขต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ พระครูสังฆรักษ์สิรภพ ฐิตสีโล เจ้าอาวาส พร้อมเจ้าคณะตำบลธาตุพนม
คณะสงฆ์ ในเขตอำเภอธาตุพนม ประมาณ ๕๐ รูป และฝ่ายบ้านเมือง
มีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชต ปลัดอาวุโสอำเภอธาตุพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมญาติโยมประมาณ ๒๕๐ คน ร่วมโครงการ..เป็นการขับเคลื่อน โครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ของอำเภอธาตุพนม...


พระราชสิริวัฒน์ รองเจ้าคณะ จังหวัดนครพนม เป็นประธานและองค์แสดงธรรม


พระครูวิชิตวรเขต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ


วัดหัวดอน ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ