สีมาวิบัติด้วยเหตุ ๓

      ในบาลีคัมภีร์บริวาร ท่านได้กล่าวไว้ว่า สีมาย่อมวิบัติ ด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ.-
      ๑. ขณฺฑนิมิตฺตา     สีมามีนิมิตขาด
      ๒. ฉายานิมิตฺตา      สีมามีฉายาเป็นนิมิต
      ๓. อนิมิตฺตา            สีมาหานิมิตมิได้

๑. สีมามีนิมิตขาด
     สีมามีนิมิตขาด นั้น หมายถึง สีมาที่มีนิมิตเดียว ชักไม่ถึงกัน คือ ชักแนว
บรรจบไม่ถึงกัน

๒. สีมามีฉายาเป็นนิมิต

     สีมามีฉายาเป็นนิมิต นั้น หมายถึง การทำเงาอย่างใดอย่างหนึ่ง มีภูเขาเป็นต้น เป็นนิมิต
หรือใช้นิมิตอันเดียวเป็นเครื่องหมายใน ๒ ด้าน ในด้านหนึ่งเป็นนิมิตจริง ส่วนอีกด้านหนึ่ง
เป็นแต่เพียงแนวของนิมิตนั้น

๒. สีมาไม่มีนิมิต
     สีมาไม่มีนิมิต นั้น หมายถึง.-
          ๑. สมมติสีมาไม่ได้กำหนดนิมิต
          ๒. ไม่ได้ทักนิมิตเลยทีเดียว

                พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
     สำหรับข้อว่า "สีมาไม่มีนิมิต" นั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงมีพระมติว่า กำหนดเอาวัตถุที่อยู่ภายในเขตนิมิตได้


สีมา พัทธสีมา อพัทธสีมา สีมาวิบัติด้วยเหตุ ๓
นิมิต ๘ ชนิด สมานสังวาสสีมา สีมาสังกระ ปุจฉา-วิสัชชนา
วิธีผูกพัทธสีมา แบบกรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา คำทักนิมิต  


ที่มา หนังสืออธิบายวินัย สำหรับนักธรรมชั้นเอก
       ฉบับกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ ๒๕๓๑

 กลับสู่หน้าหลัก