สมานสังวาสสีมา
     
สมานสังวาสสีมา หมาถึง เขตที่สงฆ์กำหนดถูกต้องตามระเบียบแห่งพระวินัย เป็นแดนกำหนด
ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์ ผู้มีสังวาสเสมอกัน และสิทธิ์ในการเข้าอุโบสถและปวารณา ตลอดถึง
สังฆกรรมอย่างอื่นด้วยกัน

     สมานสังวาสสีมานี้ นับเข้าในพวกพัทธสีมา แดนอันสงฆ์ผูก

ติจีวราวิปปวาสสีมา
      คำว่า "ติจีวราวิปปวาสสีมา" แปลว่า "แดนเป็นที่อยู่ปราศจากไตรจีวร"

      ความหมาย.- ติจีวราวิปปวาสสีมา หมายถึง แดนสำหรับอยู่ปราศจากไตรจีวร คือ
อยู่ในเขตเช่นั้น ไม่เป็นนิสสัคคีปาจิตตีย์ เพราะติจีวราวิปปวาสสิกขาบท

กรรมที่ต้องทำในภายในสีมา ๓
    กรรมที่ต้องทำภายในสีมา ทำนอกสีมาจัดเป็นกรรมวิบัติ มีอยู่ ๓ อย่างคือ.-
          ๑. การสวดถอน
          ๒. การทักนิมิต
          ๓. การสวดนิมิต


สีมา พัทธสีมา อพัทธสีมา สีมาวิบัติด้วยเหตุ ๓
นิมิต ๘ ชนิด สมานสังวาสสีมา สีมาสังกระ ปุจฉา-วิสัชชนา
วิธีผูกพัทธสีมา แบบกรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา คำทักนิมิต  ที่มา หนังสืออธิบายวินัย สำหรับนักธรรมชั้นเอก
       ฉบับกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ ๒๕๓๑

 กลับสู่หน้าหลัก