ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๔
11 ธ.ค.2564
ห่มผ้าเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์
ถวายฆ้อง ระฆัง พระพุทธรูป
อุทยานแห่งชาติภูลังกา
อ.บ้านแพง จ.นครพนม
 
21 ตุลาคม 2564
วันออกพรรษา
วันมหาปวารณา
5 ธันวาคม 2564
วันพ่อแห่งชาติ
สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
20 มิถุนายน 2564
พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน
บาลีไวยากรณ์ ประจำปี 2564
25 กรกฎาคม 2564
วันเข้าพรรษา
ปีนี้มีพระสงฆ์จำพรรษา 9 รูป
6 กันยายน 2565
ทำบุญประเพณี
"บุญข้าวประดับดิน"
ทำบุญให้เปรตชน
7 พ.ย.2564
กฐินสามัคคี ประจำปี
นำโดย คุณประภาพร ภูชะหาร
เพื่อสร้างกุฏิแม่ชี
24 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
"วันอาสาฬหบูชา"
21กันยายน 2565
ทำบุญประเพณี "บุญสาก"
ทำบุญให้เปรตชน

2 มิถุนายน 2564
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓๖อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ร่วมจิตอาสาพัฒนาวัด

4 กรกฏาคม 2564
พิธีบรรพชาอุปสมบท
โยมณัฐฐ์ธรดล สิริรัตนชลธิชา
27 มีนาคม 2564
พิธีกวนข้าวมธุปายาส
โดยคณะนักอ่าน

26 พ.ค. 2564
กิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา

26 กุมภาพัน 2564
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
12 เมษายน 2564
พิธีถวายกุฏิพระสงฆ์วัดป่ามหาชัย
โดย นายวงค์ศรี ธรรมโม
นายปิยะพงษ์ เฟือยงาราช

และพี่น้องชาวกุรุคุ อ.เมือง
จ.นครพนม
10 มกราคม 2564
งานวันบูรพาจารย์
ทักษิณานุปทาน อุทิศให้
พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
10 มกราคม 2564
พิธีห่มผ้าอัฐิธาตุเจดีย์
วันบูรพาจารย์
พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
3 มกราคม 2564
พิธีถวายศาลาวิมุตติ
สร้างถวายโดย
นายชาญยุทธ พันธุเศรษฐ์
2 มกราคม 2564
พิธีบรรพชาอุปสมบท
ประจำปี 2564
ณ วัดป่ามหาชัย

 24 มกราคม 2564
ร้านอุ้มบุญ (นครพนม)
คุณ รัตยา โชติวุฒิมนตรี
และครอบครัว
ถวายปัจจัยบำรุงวัด
จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน"

  31 ธ.ค.2563- ม.ค. 2564
พิธีสวดมนต์ข้ามปี
กิจกรรม สมาทานศีล สวดมนต์
ฟังธรรม เริ่มต้นดี ชีวีตมีสุข
 
 
 
 

เสียงอ่านธรรมะ