ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๔
20 มิถุนายน 2564
พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน
บาลีไวยากรณ์ ประจำปี 2564
   

2 มิถุนายน 2564
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓๖อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ร่วมจิตอาสาพัฒนาวัด

26 พ.ค. 2564
กิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา
27 มีนาคม 2564
พิธีกวนข้าวมธุปายาส
โดยคณะนักอ่าน

12 เมษายน 2564
พิธีถวายกุฏิพระสงฆ์วัดป่ามหาชัย
โดย นายวงค์ศรี ธรรมโม
นายปิยะพงษ์ เฟือยงาราช

และพี่น้องชาวกุรุคุ อ.เมือง
จ.นครพนม

26 กุมภาพัน 2654
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
10 มกราคม 2564
พิธีห่มผ้าอัฐิธาตุเจดีย์
วันบูรพาจารย์
พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
10 มกราคม 2564
งานวันบูรพาจารย์
ทักษิณานุปทาน อุทิศให้
พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
2 มกราคม 2564
พิธีบรรพชาอุปสมบท
ประจำปี 2564
ณ วัดป่ามหาชัย

 24 มกราคม 2564
ร้านอุ้มบุญ (นครพนม)
คุณ รัตยา โชติวุฒิมนตรี
และครอบครัว
ถวายปัจจัยบำรุงวัด
จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน"

  31 ธ.ค.2563- ม.ค. 2564
พิธีสวดมนต์ข้ามปี
กิจกรรม สมาทานศีล สวดมนต์
ฟังธรรม เริ่มต้นดี ชีวีตมีสุข
 
 
 
 

เสียงอ่านธรรมะ