สมณศักดิ์  
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
เป็น   “ พระครูภาวนาสุตาภรณ์ ” ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
พระครูภาวนาสุตาภรณ์, พระพันตรี สาธโร, พระสมหวัง จันทปัญโญ,พระทินกร ปภัสสโร


คุณนันท์นภัส มาลาเวช


คุณนันท์นภัส มาลาเวช, แม่ถนอม ทาอามาตย์, แม่วันดี แพงคำฮัก, แม่แพงดี พันธสีมา,แม่แก๊ด ทศราช


แม่ถนอม ทาอามาตย์, พ่อบุญคุ้ม ทาอามาตย์


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต), พระครูอรุณสุตาภรณ์ (พระมหาบุญเกิด วชิรญาโณ)

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก