โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 1-15 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
ณ สถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี

ประมวลภาพ
ชัยภูมิ สมณศักดิ์ อินเดีย-เนปาล ๑ รับเสมาธรรมจักรพระราชทาน
พรรษาแรก ภาพเก่า นักเผยแผ่ รุ่น 34 เยี่ยมชมสวนลุมพินีวัน41
เยี่ยมชม วัดญี่ปุ่น องค์โตบุสซึ      

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา

 กลับสู่หน้าหลัก