พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒
แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับมอบพัด
เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๓๓๗ รูป และมอบประกาศนียบัตร ๑ - ๒ จำนวน ๔๘๐ รูป รวม ๘๑๗ รูป
ต่อมา นางสาวประนอม คงพิกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้

เนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๗๒ รูป
และเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๔๙ รูป รวม ๓๒๑ รูป เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
มีพระบรมราชานุญาตถวายผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค
ในโอกาสอันสมควร จากนั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม
ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบเปรียญธรรม ๓ ประโยค
และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ ตามลำดับ และให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณร
ที่ร่วมพิธี พอสังเขปดังนี้

“ การที่ท่านทั้งหลายได้มีความวิริยะอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีจนสามารถสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวงนี้
นับได้ว่าได้ประกอบเหตุแห่งความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง นับเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญ
สำหรับท่านทั้งหลาย ตลอดถึงครอบครัว และครูบาอาจารย์ เนื่องจากว่าพระราชพิธีดังกล่าวนี้
มีขึ้นยกย่องเชิดชูท่านทั้งหลาย ผู้มีความสามารถมนด้านภาษาบาลี ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์
เป็นภาษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ได้ชื่อว่าเป็นเสด็จพ่อของพวกเราทั้งหลายได้ใช้ในการประกาศ
พระศาสนา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้ปรากฏแพร่หลาย และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ขอให้ตระหนัก
ถึงภาระหน้าที่อันสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาอันถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตลอดจนถึงบูรพาจารย์ทั้งหลายได้ฝากไว้กับเราท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
หรือประโยค ๑ – ๒ มีความมุมานะ พยายามศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์
เพื่อความสำเร็จในการศึกษาพระบาลีในประโยคสูง ๆ ต่อไป และขออนุโมทนาเจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา
ครูอาจารย์ที่เสียสละสนับสนุนส่งเสริมและแนะนำสั่งสอนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

บทสวดต่างๆ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก บทจุลลไชยปกรณ์
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา บทพิจารณาสังขาร
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์ พระธาตุพนม