มหาสติปัฏฐานสูตร ฉบับ บาลีอักษรไทย(แปล)

ทุกขสมุทัยอริยสัจ
(นำ) หันทะ มะยัง ทุกขะสะมุทะยะธัมมะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

(รับ) กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง
- ภิกษุทั้งหลาย ทุกขสมุทัยอริยสัจ เป็นอย่างไรเล่า?

ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา
- ตัณหาอันใด ทำให้เกิดใหม่เป็นปกติ

นันทิราคะสะหะคะตา
- ประกอบด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจแห่งความเพลิน

ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินี
- เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ

เสยยะถีทัง กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
- ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

สา โข ปะเนสา ภิกขะเว ตัณหา กัตถะ อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานี้นั้น เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่ไหน

กัตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหน

ยัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- ที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

กิญจิ โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- อะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

 จักขุ วา โสตัง วา ฆานัง วา ชิวหา วา กาโย วา มะโน วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

 รูปา วา สัททา วา คันธา วา ระสา วา โผฏฐัพพา วา
ธัมมา วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

จักขุวิญญาณัง วา โสตะวิญญาณัง วา ฆานะวิญญาณัง วา ,
ชิวหาวิญญาณัง วา กายะวิญญาณัง วา มะโนวิญญาณัง วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

 จักขุสัมผัสโส วา โสตะสัมผัสโส วา ฆานะสัมผัสโส วา,
ชิวหาสัมผัสโส วา กายะสัมผัสโส วา มะโนสัมผัสโส วา,
โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส
มโนสัมผัส เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

จักขุสัมผัสสะชา เวทะนา วา โสตะสัมผัสสะชา เวทนา วา,
ฆานะสัมผัสสะชา เวทนา วา
ชิวหาสัมผัสสะชา เวทนา วา,
กายะสัมผัสสะชา เวทนา วา มะโนสัมผัสสะชา เวทนา วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา, ฆานสัมผัสสชาเวทนา
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา, กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา, เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

 เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

 รูปะสัญญา วา สัททะสัญญา วา คันธะสัญญา วา,
ระสะสัญญา วา โผฏฐัพพะสัญญา วา ธัมมะสัญญา วา,โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา,
โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา, เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

 รูปะสัญเจตะนา วา สัททะสัญเจตะนา วา คันธะสัญเจตะนา วา,
ระสะสัญเจตะนา วา โผฏฐัพพะสัญเจตะนา วา ธัมมะสัญเจตะนา วา,
โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา,
โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา, เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

 รูปะตัณหา วา สัททะตัณหา วา คันธะตัณหา วา,
ระสะตัณหา วา โผฏฐัพพะตัณหา วา ธัมมะตัณหา วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา,
เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

 รูปะวิตักโก วา สัททะวิตักโก วา คันธะวิตักโก วา,
ระสะวิตักโก วา โผฏฐัพพะวิตักโก วา ธัมมะวิตักโก วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก
ธัมมวิตก เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

รูปะวิจาโร วา สัททะวิจาโร วา คันธะวิจาโร วา,
ระสะวิจาโร วา โผฏฐัพพะวิจาโร วา ธัมมะวิจาโร วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร
ธัมมวิจาร เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ
- ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้

เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ
- เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้

อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง
- ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขสมุทัยอริยสัจ


สารบัญ บทสวดมหาสติปัฏฐานสูตร
คำนำ  
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม ธัมมานุปัสสนา นิวรณบรรพ
บทนำ มหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ ธัมมานุปัสสนา โพชฌงคบรรพ
กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ
กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขสมุทัยอริยสัจ
กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขนิโรธอริยสัจ
กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
เวทนานุปัสสนา อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔
จิตตานุปัสสนา บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 

 กลับสู่หน้าหลัก