มหาสติปัฏฐานสูตร ฉบับ บาลีอักษรไทย(แปล)

ทุกขนิโรธอริยสัจ
(นำ) หันทะ มะยัง ทุกขะนิโรธะธัมมะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

(รับ) กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
- ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็นอย่างไรเล่า?

โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค
ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย
- ความสำรอก และความดับโดยไม่เหลือ ความสละ
ความส่งคืน ความปล่อยวาง ความไม่มีอาลัย ในตัณหานั้น

สา โข ปะเนสา ภิกขะเว ตัณหา
- ภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานั้น

กัตถะ ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- เมื่อบุคคจะละ ย่อมละเสียได้ในที่ไหน

กัตถะ นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่ไหน

ยัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- ที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

กิญจะ รูปัง ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- อะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

 จักขุง วา โสตัง วา ฆานัง วา ชิวหา วา กาโย วา
มะโน วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

 รูปา วา สัททา วา คันธา วา ระสา วา โผฏฐัพพา วา
ธัมมา วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

 เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

จักขุวิญญาณัง วา โสตะวิญญาณัง วา ฆานะวิญญาณัง วา,
ชิวหาวิญญาณัง วา กายะวิญญาณัง วา มะโนวิญญาณัง วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

 จักขุสัมผัสโส วา โสตะสัมผัสโส วา ฆานะสัมผัสโส วา,
ชิวหาสัมผัสโส วา กายะสัมผัสโส วา มะโนสัมผัสโส วา,
โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

จักขุสัมผัสสะชา เวทะนา วา โสตะสัมผัสสะชา เวทนา วา, ฆานะสัมผัสสะชา เวทนา วา
ชิวหาสัมผัสสะชา เวทนา วา, กายะสัมผัสสะชา เวทนา วา มะโนสัมผัสสะชา เวทนา วา,
โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชา-เวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชา-เวทนา เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

 เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

 รูปะสัญญา วา สัททะสัญญา วา คันธะสัญญา วา,
ระสะสัญญา วา โผฏฐัพพะสัญญา วา ธัมมะสัญญา วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา
โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

 รูปะสัญเจตะนา วา สัททะสัญเจตะนา วา คันธะสัญเจตะนา วา,
ระสะสัญเจตะนา วา โผฏฐัพพะสัญเจตะนา วา ธัมมะสัญเจตะนา วา,

โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา
โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

 รูปะตัณหา วา สัททะตัณหา วา คันธะตัณหา วา,
ระสะตัณหา วา โผฏฐัพพะตัณหา วา ธัมมะตัณหา วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา
โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

 รูปะวิตักโก วา สัททะวิตักโก วา คันธะวิตักโก วา,
ระสะวิตักโก วา โผฏฐัพพะวิตักโก วา ธัมมะวิตักโก วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก
ธัมมวิตก เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

 รูปะวิจาโร วา สัททะวิจาโร วา คันธะวิจาโร วา,
ระสะวิจาโร วา โผฏฐัพพะวิจาโร วา ธัมมะวิจาโร วา, โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง
- รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร
ธัมมวิจาร เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณหา ปะหิยยะมานา ปะหิยยะติ
- ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ
- เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

 อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ทุกขนิโรโธ อะริยะสัจจัง
- ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธอริยสัจ


สารบัญ บทสวดมหาสติปัฏฐานสูตร
คำนำ  
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม ธัมมานุปัสสนา นิวรณบรรพ
บทนำ มหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ ธัมมานุปัสสนา โพชฌงคบรรพ
กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ
กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขสมุทัยอริยสัจ
กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขนิโรธอริยสัจ
กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
เวทนานุปัสสนา อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔
จิตตานุปัสสนา บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 

 กลับสู่หน้าหลัก