มหาสติปัฏฐานสูตร ฉบับ บาลีอักษรไทย(แปล)

คำนำ
มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นพหุลานุศาสนี มีหลักฐานปรากฏ อยู่ในชั้นพระบาลีเดิม
จัดอยู่ในกลุ่มคำสอนที่ทรงกล่าวถึงมากที่สุด เป็นพุทธพจน์ ที่นำมาใช้อ้างอิง

การศึกษามหาสติปัฏฐาน จะทำให้นักกรรมฐาน มีความมั่นใจในแนวทางที่ตนสมาทานปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักธรรม และใช้เป็นคู่มือศึกษา เมื่อเกิดความสงสัย ก็สามารถตรวจทานวิธีการ
เส้นทางผลหรืออารมณ์ปฏิบัติใน พระสูตรนี้ได้ คงเช่นเดียวกับการอ่านสลากให้เข้าใจ ก่อนกินยา
หรือการศึกษาเส้นทาง ก่อนเดินทาง ความตั้งใจจริงๆ แล้วต้องการให้ชาวพุทธเราใช้สวดสาธยาย
มหาสติปัฏฐานสูตรนี้ จนเป็นเรื่องธรรมดา เช่นเดียวกับการทำวัตรเช้า-เย็น เพราะนี่เป็นแผนที่
หรือสูตรสำเร็จ ในการเดินทางสู่มรรคผลนิพพาน ตามหลักของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย มีความมุ่งมั่น
ในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ที่ถูกต้อง เพื่อจรรโลง พระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้ดำรงมั่นตลอดกาลนาน

ด้วยความสุจริตใจ
Scan10002fd
พระครูภาวนาสุตาภรณ์
(พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย

พฤษภาคม ๒๕๕๗

สารบัญ บทสวดมหาสติปัฏฐานสูตร
คำนำ  
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม ธัมมานุปัสสนา นิวรณบรรพ
บทนำ มหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ ธัมมานุปัสสนา โพชฌงคบรรพ
กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ
กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขสมุทัยอริยสัจ
กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขนิโรธอริยสัจ
กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
เวทนานุปัสสนา อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔
จิตตานุปัสสนา บทสวด ปฏิจจสมุปบาท
 กลับสู่หน้าหลัก