มหาสติปัฏฐานสูตร ฉบับ บาลีอักษรไทย(แปล)

อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔

(นำ) หันทะ มะยัง มะหาสะติปัฏฐานานิสังสะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

(รับ) โย หิ
โกจิ ภิกขะเว
- ภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้หนึ่งผู้ใด

อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ สัตตะ วัสสานิ
- พึงเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ อย่างนี้ตลอด ๗ ปี

ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง
- เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา
- คือพระอรหัตตผล ในปัจจุบันชาตินี้

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา
- หรือเมื่ออุปาทิ คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี

 ติฏฐันตุ ภิกขะเว สัตตะวัสสานิ
- ภิกษุทั้งหลาย เจ็ดปียกไว้ก็ได้

โย หิ โกจิ ภิกขะเว
- ภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้หนึ่งผู้ใด

อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ ฉะ วัสสานิ จะ,
ปัญจะ วัสสานิ จะ จัตตาริ วัสสานิ จะ ตีณิ วัสสานิ จะ, ทะเว วัสสานิ จะ เอกัง วัสสัญจะ
- พึงเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ อย่างนี้ตลอดหกปี ห้าปี สี่ปี สามปี สองปี หรือหนึ่งปีก็ดี

ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง
- เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา
- คือพระอรหัตตผล ในปัจจุบันชาตินี้

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา
- หรือเมื่ออุปาทิ คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี

ติฏฐันตุ ภิกขะเว ฉะ วัสสานิจะ ปัญจะ วัสสานิ จะ,
จัตตาริ วัสสานิ จะ ตีณิ วัสสานิ จะ ทะเว วัสสานิ จะ เอกัง วัสสัญจะ
- ภิกษุทั้งหลาย หกปี ห้าปี สี่ปี สามปี สองปี
หรือหนึ่งปีก็ดี ยกไว้ก็ได้

 โย หิ โกจิ ภิกขะเว
- ภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้หนึ่งผู้ใด

อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ สัตตะ มาสานิ
- เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ อย่างนี้ตลอดเจ็ดเดือน

ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง
- เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา
- คือพระอรหัตตผล ในปัจจุบันชาตินี้

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา
- หรือเมื่ออุปาทิ คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี

 ติฏฐันตุ ภิกขะเว สัตตะ มาสานิ
- ภิกษุทั้งหลาย เจ็ดเดือนยกไว้ก็ได้

โย หิ โกจิ ภิกขะเว
- ภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้หนึ่งผู้ใด

อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ ฉะ มาสานิ จะ,
ปัญจะ มาสานิ จะ จัตตาริ มาสานิ จะ ตีณิ มาสานิ จะ,
ทะเว มาสานิ จะ มาสัง จะ อัฑฒะมาสัญจะ
- พึงเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ อย่างนี้ตลอดหกเดือน ห้าเดือน
สี่เดือน สามเดือน สองเดือน หนึ่งเดือน หรือกึ่งเดือนก็ดี

ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง
- เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา
- คือพระอรหัตตผล ในปัจจุบันชาตินี้

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา
- หรือเมื่ออุปาทิ คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี

 ติฏฐะตุ ภิกขะเว อัฑฒะมาโส
- ภิกษุทั้งหลาย กึ่งเดือนยกไว้ก็ได้

โย หิ โกจิ ภิกขะเว
- ภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้หนึ่งผู้ใด

อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ สัตตาหัง
- เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ อย่างนี้ตลอดเจ็ดวัน

ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง
- เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา
- คือ พระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา
- หรือเมื่ออุปาทิ คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี

 เอกายะโน อะยัง ภิกขะเว มัคโค
- ภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก

สัตตานัง วิสุทธิยา
- เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย

โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ
- เพื่อล่วงซึ่งความโศกและปริเทวะ

ทุกขะโทมะนัสสานัง อัฏฐังคะมายะ
- เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส

ญายัสสะ อะธิคะมายะ
- เพื่อการบรรลุธรรมที่ถูกต้อง

นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ
- เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

 ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานา
- หนทางนี้ คือสติปัฏฐานสี่ ด้วยประการฉะนี้แล

อิติ ยันตัง วุตตัง
- คำที่เรากล่าวมาแล้วนี้

อิทะเมตัง ปะฏิจจะ วุตตันติ
- เราอาศัยสติปัฏฐานสี่นี้นั้น กล่าวแล้ว ดังนี้

มหา. ที. ๑๐/๓๒๒-๓๙๑/๒๗๓-๓๐๐

จบมหาสติปัฏฐานสูตร

ดูกรอานนท์ ! ตถาคตจะชื่อว่า อันบริษัทสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้หามิได้
ผู้ใดแล จะเป็น ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกาก็ตาม
เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู่
ผู้นั้น ย่อมชื่อว่าสักการะ เคารพนับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอย่างยอด

เพราะเหตุนั้นแหละอานนท์ พวกเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า
เราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู่ ดังนี้ ฯ

มหา. ที. ๑๐/๑๑๒/๑๒๙


สารบัญ บทสวดมหาสติปัฏฐานสูตร
คำนำ  
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม ธัมมานุปัสสนา นิวรณบรรพ
บทนำ มหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ ธัมมานุปัสสนา โพชฌงคบรรพ
กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ
กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขสมุทัยอริยสัจ
กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขนิโรธอริยสัจ
กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ ธัมมานุปัสสนา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
เวทนานุปัสสนา อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔
จิตตานุปัสสนา บทสวด ปฏิจจสมุปบาท
 กลับสู่หน้าหลัก