ประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ ( หลังใหม่)
--------------------------

ผู้มาประชุม

๑. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธาน

๒. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

๓. นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด

๔. นายประทีป ฤทธิกุล ปลัดจังหวัด

๕. นายประทีป ฤทธิกุล แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

๖. นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๗. นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

๘. นายเกรียงศักดิ์ มณีปกรณ์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

๙. นายศักดิ์ ดาหาร คลังจังหวัด

๑๐. นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

๑๑. นายสมรัก ภูเดช แทน เกษตรจังหวัด

๑๒. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัด

๑๓. นายประพล ชมเงิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๑๔. นายณรงค์ วรรณะ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

๑๕. นายอนุชิต บุญชม แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัด

๑๖. นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัด

๑๗. นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัด

๑๘. นายจาตุรันต์ สมิทรภินันท์ สหกรณ์จังหวัด

๑๙. นายพีระพงษ์ วีระกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

๒๐. นายอนุศาสน์ พลายวิเคราะห์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

๒๑. นายยุทธนา อนันตเดโชชัย ขนส่งจังหวัด

๒๒. นายวิทยา วานิช ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

๒๓. นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัด

๒๔. นายบุญเชิด เอ็นดู แทน พาณิชย์จังหวัด

๒๕. นายบุญเรือง เข็มทอง แรงงานจังหวัด

๒๖. นายอภิชาต วงษ์กาฬสินธุ์ แทน จัดหางานจังหวัด

๒๗. นายดุสิต สระแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

๒๘. นางดวงนภา หงษ์ภักดี แทน ประกันสังคมจังหวัด

๒๙. นายวีระศักดิ์ วิเชียรแสน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๓๐. นายรังสรรค์ สิงหบุตร อุตสาหกรรมจังหวัด

๓๑. นายสุริยันต์ สาระบุตร ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด

๓๒. นายธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัด

๓๓. นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัด

๓๔. นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

๓๕. นายประเวศ กันสุข ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด

๓๖. นางธมจพรรณ ชาบัว แทน ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด

๓๗. นายชาญชัย กลับชุ่ม พลังงานจังหวัด

๓๘. พ.อ.พิเศษอดุล วชิรเพชรปราณี แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม

๓๙. พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

๔๐. น.อ.เสนาะ เสวี แทน ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

๔๑. พ.อ.พิเศษอดุล วชิรเพชรปราณี รอง ผอ.รมน.จว.นพ.

๔๒. พ.อ.ธนพันธ์ จันทร์ศิริ สัสดีจังหวัดนครพนม

๔๓. พ.ต.ต.โกวิท สุมงคล สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.

๔๔. พ.ต.ท.ชวาล แก้วมานพ แทน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองนครพนม

๔๕. ร.ต.อ.พรศักดิ์ คัดทะจันทร์ แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๕

๔๖. ร.ต.อ.ปรีจิต อิฐ์รัฐ แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๖

๔๗. ร.ต.ท.ธีระวัฒน์ ชาวดอย แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๗

๔๘. พ.ท.ประมุข ทองอ่อน แทน ผบ.นพค. ๒๒

๔๙. พ.ท.พินิจ สำราญพิศ แทน ผบ ร ๓ พัน ๓

๕๐. น.ต.เดชา เอื้อจิตร หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๘ นครพนม

๕๑. น.อ.ณัฐเกียรติ์ มนขุนทด ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม

๕๒. นายเจษฎา พูนสุขโข อัยการจังหวัดนครพนม

๕๓. นาวาเอกธนา จินตณวิชญ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

๕๔. นายชวลิต ฮุยตระกูล แทน อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัด

๕๕. นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมงาม แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

๕๖. ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร คำแดงดี แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม

๕๗. นายศิริพงษ์ ณ สงขลา แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม

๕๘. นายกณิฎฐ์ ไชยนาพงษ์ สรรพากรพื้นที่นครพนม

๕๙. นายสุขบดินทร์ สุทธะมา แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

๖๐. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

๖๑. นายปริญญา ธรเสนา ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

๖๒. นายภิรมย์ มีแก้ว แทน ผอ.ท่าอากาศยานนครพนม

๖๓. นายศุภมิตร พินิจการ แทน สรรพสามิตพื้นที่นครพนม

๖๔. นายวิสันต์ เศิกสิริ ธนารักษ์พื้นที่นครพนม

๖๕. นายมาโนช รอดสม นายด่านศุลกากรนครพนม

๖๖. นางลัดดาวัลย์ ทิพย์สิงห์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม

๖๗. นายศึกษาพร สุนทรเกตุ แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม

๖๘. น.ส.จิราภรณ์ พลแสน แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม

๖๙. นายสมัย ศรีหาญ หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม

๗๐. นายเสน่ห์ กุลนะ หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม

๗๑. นายชำนาญ กสิบาล ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม

๗๒. นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

๗๓. นายสมผล เมืองโคตร ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม

๗๔. นายกิติพัฒน์ อภัยโส ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

๗๕. นายมนู วังข้าว ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

๗๖. สพญ.ขวัญใจ แก้วคำภา แทน หัวหน้าด่านกันสัตว์ระหว่างประเทศด่านนครพนม

๗๗. นางทิพย์มณฑา กอมณี แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร

๗๘. นายสุนทร ภักดีศรีโฆษิต การค้าภายในจังหวัด

๗๙. นายเกษศิริ สุวพงษ์ พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

๘๐. นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม

๘๑. นายสุนทร เสาร์ทอง ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

๘๒. นายลำพูน กะตะโท หัวหน้าด่านตรวจพืชนครพนม

๘๓. นายสมชาย ชะนะภัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม

๘๔. นายสุพจน์ ชะพินใจ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม

๘๕. น.ส.กฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม

๘๖. นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครพนม

๘๗. น.ส.บุญน้อม งามเชื้อ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด

๘๘. นายเฉวก พันเพียง ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม

๘๙. ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์ แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

๙๐. นางธนภร พูลเพิ่ม แทน ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม

๙๑. นางนิภาพร พุทธศร แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

๙๒. นางอาพาพร สุพร แทน ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)

๙๓. นายสมยงค์ ทะรง แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม

๙๔. นายกฤษณ์ ทาทอง ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

๙๕. ว่าที่ พันตรี นวโรจน์ ศรีพันธ์ โทรศัพท์จังหวัดนครพนม

๙๖. นายรณยุทธ พรหมปัญญา แทน ผู้จัดการสำนักงานยาสูบนครพนม

๙๗. นายวัฒนา คงแก้ว ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

๙๘. นายกิจจ์ พัฒน์แสงจัน แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม

๙๙. นายสุรชัย ตั้งนิธิบุญ แทน ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม

๑๐๐. นายวงศ์เพชร กำวาปี แทน ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนครพนม

๑๐๑. นางวศุวดี กุลสิงห์ แทน ผอ.ธนาคารออมสินเขตนครพนม

๑๐๒. นายชาญศิลป์ พุทธศาวงษ์ แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

๑๐๓. นายนิรันดร์ เรืองก้อน หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงงสูงนครพนม

๑๐๔. รศ.ดร.สุวพงษ์ สวัสดิพาณิชย์ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

๑๐๕. นายอุฎฐายี โสวรรณ แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการนครพนม

๑๐๖. นายวรายุทธ ชาเรืองเดช แทน ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

๑๐๗. นายประเสริฐ มูลสิงห์ แทน ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

๑๐๘. นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม

๑๐๙. นายพิเชษฐ์ หลั่งทรัพย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

๑๑๐. นายทนงศักดิ์ ใจสบาย แทน ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑๑. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครพนม

๑๑๒. นายศักดิ์ศรี ไขศรี แทน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

๑๑๓. นายอภิรัตน์ รุ่งเรืองวุฒิกุล นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม

๑๑๔. นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม

๑๑๕. นายสุรพงษ์ ประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

๑๑๖. พ.ต.ท.ประสาน สุระเสียง ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม

๑๑๗. น.ส.อรอุมา ภาจันทร์คู แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

๑๑๘. นายประเสริฐ วงศ์มาลาสิทธิ์ แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม

๑๑๙. นายชยผล ถิลาญ แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

๑๒๐. นายธนกฤต อุติลานนท์ สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด

๑๒๑. นายปรีชา ก้อนทอง ผอ.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

๑๒๒. นายสมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๒๓. นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

๑๒๔. นายชนะ สุสิงห์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครพนม

๑๒๕. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายอำเภอเมืองนครพนม

๑๒๖. นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม

๑๒๗. นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอท่าอุเทน

๑๒๘. นายบำรุง ศรีลาชัย แทน นายอำเภอนาแก

๑๒๙. นายศราวุธ ทรงโฉม แทน นายอำเภอศรีสงคราม

๑๓๐. ว่าที่ ร.ต.พีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอบ้านแพง

๑๓๑. นายทรงกลด อินทรกนก นายอำเภอเรณูนคร

๑๓๒. นายนิมิตร ไชยรัตน์ แทน นายอำเภอนาหว้า

๑๓๓. นายชวภณ เกตุสระ แทน นายอำเภอปลาปาก

๑๓๔. นายดุสิต นาแถมพลอย นายอำเภอโพนสวรรค์

๑๓๕. นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอนาทม

๑๓๖. นายเสน่ห์ ยอดบุญฤทธิ์ นายอำเภอวังยาง

๑๓๗. พ.ต.อ.อุกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน ผกก.สภ.เมืองนครพนม

๑๓๘. พ.ต.อ.เสถียร กิ่งชา แทน ผกก.สภ.ธาตุพนม

๑๓๙. พ.ต.อ.พันธุ์ทิพ จิระสวัสดิ์พงศ์ ผกก.สภ.ท่าอุเทน

๑๔๐. พ.ต.อ.สุชาติ พยัคฆ์มะเริง ผกก.สภ.โพนสวรรค์

๑๔๑. พ.ต.อ.ณรงค์ วงศ์ธรรม ผกก.สภ.บ้านแพง

๑๔๒. พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ศรีโสดา ผกก.สภ.ปลาปาก

๑๔๓. พ.ต.อ.โชคชัย อินทะนิน ผกก.สภ.ศรีสงคราม

๑๔๔. พ.ต.อ.เอกชัย นาถึง ผกก.สภ.เรณูนคร

๑๔๕. พ.ต.ท.กฤษณพล ประกิ่งเพชร แทน ผกก.สภ.นาหว้า

๑๔๖. พ.ต.อ.วรเพชร เพชรบรม ผกก.สภ.นาแก

๑๔๗. พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน ผกก.สภ.นาทม

๑๔๘. พ.ต.อ.รัชพล บุญนาค ผกก.สภ.วังยาง

๑๔๙. พ.ต.อ.อุทัย ทะจรสมบัติ ผกก.สภ.บ้านกลาง

๑๕๐. พ.ต.อ.รัตนทัต ศรีพล ผกก.สภ.หลักศิลา

๑๕๑. พ.ต.ท.เสฎฐวุฒิ รอดจันทร์ สวญ.สภ.หนองฮี

๑๕๒. พ.ต.ท.ธรรมรัตน์ พงศ์เพ็งธรรม หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม

๑๕๓. ร.ต.ท.สุชีพ แก้วสุด แทน หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัด

๑๕๔. ร.ต.ท.อรุณ คุปอังกูร แทน สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว ฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. หน.สนง.อตก.จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร ติดราชการ

๒. นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม ติดราชการ

๓. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ติดราชการ

๔. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม ติดราชการ

๕. ผอ.สนง.การค้าต่างประเทศ เขต ๙ ติดราชการ

๖. ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวริศธ์นันท์ เสือทอง หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัด

๒. นายทศพล สินยบุตร หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัด

๓. นางยุพิน รัตนมงคล เสมียนตราจังหวัดนครพนม

๔. นายสุกิจ กลีบแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

๔. นายจรัญ ดวงศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๕. น.ส.ดวงใจ ยอดนารี แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๕. นางเอมอร อุ่นคำ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด

๖. นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดนครพนม

------------------------------------


โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการเรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร