ตารางกำหนดการ
“โครงการพระธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม” ประจำปี ๒๕๕๙

สนับสนุน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓

ที่
เดือน
อำเภอ
วัด
ตำบล
วัน/เดือน/ปี
หมายเหต
๒๔ สิงหาคม ๕๙ อ.นาแก วัดโพธิ์ศรี บ้านเหล่าทุ่ง ต.สีชมพู ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  
๒๖ สิงหาคม ๕๙ อ.วังยาง วัดวังโน บ้านวังโน ต.หนองโพธิ์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  
๒๙ สิงหาคม ๕๙ อ.ปลาปาก        
๓๐ สิงหาคม ๕๙ อ.เรณูนคร วัดราษฎร์สวัสดิ์ ต.ท่าลาด ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  
๒ กันยายน ๕๙ อ.ธาตุพนม วัดหัวดอน ต.ธาตุพนม ๒ กันยายน ๒๕๕๙  
๗ กันยายน ๕๙ อ.เมือง วัดน้อยโพธิ์คำ ต.ในเมือง ๗ กันยายน ๕๙  
๙ กันยายน ๕๙ อ.ท่าอุเทน วัดศรีสะอาด ต.รามราษฎร์ ๙ กันยายน ๕๙  
๑๕ กันยายน ๕๙ อ.นาทม        
๑๖ กันยายน ๕๙ อ.โพนสวรรค์ วัดศรีทอง ต.โพนสวรรค์ ๑๖ กันยายน ๕๙  
๑๐
๑๙ กันยายน ๕๙ อ.ศรีสงคราม วัดท่าบ่อศรีสงคราม ต.ท่าบ่อสงคราม ๑๙ กันยายน ๕๙  
๑๑
๒๑ กันยายน ๕๙ อ.บ้านแพง วัดปทุมาราม ต.นาเข ๒๑ กันยายน ๕๙  
๑๒
๒๓ กันยายน ๕๙ อ.นาหว้า วัดธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า ๒๓ กันยายน ๕๙  

หมายเห ตุ ตารางนี้ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

( พระราชสิริวัฒน์ ) รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
.............. ./ สิงหาคม /๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
โทร. ๐๙๘ ๘๘๑ ๒๖๖๘

หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ