ตารางออกปฏิบัติงาน
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓

ในเขตตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โดย พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย

ที่
วัน/เดือน/ปี
วัด
บ้าน
หมู่ที่
อำเภอ
จังหวัด
หมายเหตุ
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัดวังม่วง
บ้านวังม่วง
หมู่ ๕
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัดป่านาอุดม
บ้านนาอุดม
หมู่ ๘
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัดถาวร
บ้านถาวร
หมู่ ๖
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัดธนราษฎร์อุทิศ
บ้านทันสมัย
หมู่ ๗
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัดดอนกลาง
บ้านดอนกลาง
หมู่ ๓
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัดธาตุมหาชัย
บ้านมหาชัย
หมู่ ๒
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัดหนองบัว
บ้านหนองบัว
หมู่ ๔
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
๑ กันยายน ๒๕๕๙
วัดห้วยไหล่
บ้านห้วยไหล่
หมู่ ๑
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม

กำหนดการ
เวลา ๑๘.๐๐ น. พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
เวลา ๑๘.๓๐ น. ไหว้พระ/สมาทานศีลห้า/ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศีลห้า นำพาโลกสู่สันติสุข"
  บรรยายโดย พระครูศรีธรรมากร คณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕
  ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
   
หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม นักเรียน-นักศึกษา-ข้าราชการ -พ่อค้า
  ประชาชนทั่วไป หมู่บ้านละ ๕๐ คนขึ้นไป

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร    
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนครคำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ