คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๑/๒๕๕๙
    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอเรณูนคร
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอเรณูนคร ประกอบด้วย
๑. พระครูธรรมวงศ์วินิต เจ้าคณะอำเภอเรณูนคร ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒. นายเสน่ห์ ยอดบุญฤทธิ์ นายอำเภอเรณูนคร ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเรณูนคร ที่ปรึกษา
๔. นายแพทย์ไพศาล พลโลก ผอ.โรงพยาบาลเรณูนคร ที่ปรึกษา
๕. นางรัตนาภรณ์ คงพราหมณ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เรณูนคร ที่ปรึกษา
๖. นางกาญจนาภรณ์ อินทร์ติยะ วัฒนธรรม อ.เรณูนคร ที่ปรึกษา
๗. นายระพีพัฒน์ มหาโคตร ปลัดเทศบาล ต.เรณูนคร ที่ปรึกษา
๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบลในเขตอำเภอเรณูนคร ที่ปรึกษา
๙. กำนัน ทุกตำบลในเขตอำเภอเรณูนคร ที่ปรึกษา
๑๐. ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผอ.โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล ที่ปรึกษา
๑๑. นายภูวินทร์ โพธิสาขา ผอ.โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ที่ปรึกษา
๑๒. พระครูศรีธีราภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร ประธานอนุกรรมการ
๑๓. พระครูบูรพาธรรมปทีป รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร รองประธานอนุกรรมการ
๑๔. พระครูปริยัติรัตนานุยุต เจ้าคณะตำบลโคกหินแฮ่ รองประธานอนุกรรมการ
๑๕. พระครูสุจิตวรวุฒิ เจ้าคณะตำบลโพนทอง อนุกรรมการ
๑๖. พระครูสุจิตธรรมประคุณ เจ้าคณะตำบลเรณู อนุกรรมการ
๑๗. พระครูกิตติธรรมรัต เจ้าคณะตำบลท่าลาด อนุกรรมการ
๑๘. พระครูวิกรมสุนทรเขต เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑ อนุกรรมการ
๑๙. พระครูวิชัยสีลโสภณ เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒ อนุกรรมการ
๒๐. พระใบฎีกาทนงเกียรติ ทินฺนยโส เจ้าคณะตำบลนาขาม อนุกรรมการ
๒๑. เจ้าอธิการบุญช่วย ปัญญาวโร เจ้าคณะตำบลหนองย่างชิ้น อนุกรรมการ
๒๒. พระครูสมุห์ไพจิต จิตตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดนายอภิรมณ์ กรรมการและเลขานุการ
๒๓. พระปลัดสุภรณ์ อัคคธัมโม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. พระศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาวชิโร เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. พระบัญชา ปัญญาทีโป รองเจ้าคณะตำบลโคกหินแฮ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. พระครูปลัดมงคล สิริมังคโล รองเจ้าคณะตำบลโคกหินแฮ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. พระปลัดคะนองเดช เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สวัสดิ์ กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ
     
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมโรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนครคำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ