การประชุม คณะกรรมการ ฝ่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดนครพนม
และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
........................................................
ปรึกษาการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ นโยบาย แผนงานการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ชั้น ๒ ตึก มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


ประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำจังหวัดนครพนม"
ได้ประชุมคณะกรรมการ มอบนโยบาย ชี้แจง แนวทาง วิธีการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม และการเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมิน
จากคณะกรรมการประเมินส่วนกลาง ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี อาคาร ๒
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประมวลภาพ


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง

 หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ