โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
พระครูโพธิธรรมวุฒิ เจ้าคณะตำบลนาเลียง วัดโพธิ์เจริญ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม
จัดโครงการเยาวชนรักษ์วัด พัฒนาชุมชน.. นำสมาชิกหมู่บ้านศีล 5 เยาวชน นักเรียน เข้าวัด
รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ..ในฤดูเข้าพรรษา.. เชิญชวน ให้ทุกคนปฏิบัติตน
ยึดมั่นใน 7 กิจวัตรความดี..ตามแนวทาง หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3..


พระครูโพธิธรรมวุฒิ เจ้าคณะตำบลนาเลียง วัดโพธิ์เจริญ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม


วัดม่วงสุม บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


โครงการเยาวชนรักษ์วัดพัฒนาชุมชน


วัดม่วงสุม บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

โครงการเยาวชนรักษ์วัดพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ชวนน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมยึดมั่นความดี
ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดม่วงสุม บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(ในเขตปกครองขณะสงฆ์อำเภอวังยาง)
มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน ๓๔ คน อุบาสก-อุบาสิกา ๘๐ คน พระ ๖ รูป
สามเณร ๔ รูป รวมทั้งหมดมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๑๒๔ คน
หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร    
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ