หมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดศรีธนนชัย ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก
ประชาชนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำนวน ๓ ท่าน ได้ส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ระยะที่ ๓ ข้อ ๓ ด้านกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธ ข้อ ๓.๘ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อ ๑ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ข้อ ๑๒ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยได้ถวายที่ดินแก่วัดศรีธนนชัย ตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัด เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒ – ๑ – ๔๗.๙ ไร่ ดังนี้

๑.นายเร่งริด ว่องไว อายุ ๔๕ ปี ถวายที่ดิน เนื้อที่ ๐ – ๒ – ๓๙.๒ ไร่ เป็นที่ตั้งวัดศรีธนนชัย
๒.นายจันทร์เพ็ง ว่องไว อายุ ๕๐ ปี ถวายที่ดิน เนื้อที่ ๑ – ๐ – ๗๓.๗ ไร่ เป็นที่ตั้งวัดศรีธนนชัย
๓.นางสาวบุษบา ว่องไว อายุ ๓๗ ปี ( ทำพินัยกรรมให้วัดศรีธนนชัย วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ ต่อมาเสียชีวิตวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐) เนื้อที่ ๐ – ๒ – ๓๕ ไร่ เป็นที่ตั้งวัด

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาเรณูนคร ร่วมกับนายธีรวัฒน์ นำแสงวาณิช จากกรมที่ดิน ได้บริจาคปัจจัยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน และถวายการจดทะเบียน เป็นชื่อวัดศรีธนนชัย เรียบร้อยแล้ว แต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร    
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ