โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ วัดนายอภิรมย์ อำเรณูนคร

“เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ในช่วงเข้าพรรษา”
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พระครูวิชัยสีลโสภณ เจ้าคณะตำบลนางามเขต ๒ เป็นประธาน
เปิดโครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ในช่วงเข้าพรรษา” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ณ วัดนายอภิรมย์ บ้านนายอ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โดยมีพระครูวิกรมสุนทรเขต เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑ และพระครูสมุห์ไพจิต จิตฺตปญฺโญ เจ้าอาวาส
มีพระ ภิกษุ-สามเณร รวม ๑๐ รูป อุบาสก-อุบาสิกา ๘๒ คน โยมที่มาถวายภัตตาหารเพล จำนวน ๖๕ คน
นำครอบครัวปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ

พระครูวิชัยสีลโสภณ เจ้าคณะตำบลนางามเขต ๒


โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการเรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร