วัดป่ามหาชัย 2552
ภาพกิจกรรม วัดป่ามหาชัย ๒๕๕๒
รอง ผบ นรข และคณะ
ถวายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
โครงการบวชถวายพ่อหลวง
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
ได้จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
บวชพระภิกษุ ๒๐ รูป สามเณร ๖ รูป
วันที่ ๓๐ พ.ย.-๖ ธ.ค. ๒๕๕๒
งานกฐินสามัคคี
จากโรงพยาบาลปลาปาก
โดยการนำของ
นายแพทย์ อลงกต มณีกาศ
ส.ส.นครพนม เขต ๒
๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย
อำเภอปลาปาก จ.นครพนม
จำนวนผู้เข้าอบรม ๒๐๐ คน
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านม่วง
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เข้าค่ายพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม
นักเรียน ม.๑-๓
จำนวน ๑๔๐ คน ครู ๑๒ คน
วันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
ถืออุโบสถศีลช่วงเข้าพรรษา
มีการสมาทานอุโบสถศีล
สวดมนต์ภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม
แต่ละอุโบสถประมาณ ๒๕ - ๓๐ คน
ประจำปี ๒๕๕๒
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมหาชัย

นายเกรียงศักดิ์ วงค์ธาตุ
พร้อมคณะถวายเครื่องทำน้ำเย็น
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒
อธิบดีกรมการศาสนา
นายสด แดงเอียด

และรองอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะ
ถวายผ้าไตรแก่คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

โครงการ อสม.ผู้นำชุมชน
อสม.ต.มหาชัย ต.โคกสูง ต.โคกสว่าง
อ.ปลาปาก จ.นครพนม จำนวน ๑๕๐ คน
วันที่ ๙ -๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

โรงเรียนตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ต.หนองเทา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๔ คน นักเรียน ๑๒๐ คน
วันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๒

โรงเรียนปลาปากวิทยา
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๐ คน นักเรียน ๓๐๐ คน  
วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒  

วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
ตามโครงการทำดีมีอาชีพ  
นักเรียน จำนวน ๗๐ คน ครู ๗ คน
วันที่   ๒๘   เดือน สิงหาคม ๒๕๕๒

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา

อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๐ คน นักเรียน ๑๕๐ คน
วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน .๒๕๕๒  

โรงเรียนนาดอกไม้- กุงโกน-จรุกเตย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๗ คน นักเรียน ๒๐๐ คน
วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม .๒๕๕๒

ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา
มีพระภิกษุ ๒๑ รูป สามเณร ๑๔ รูป
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๕๐ คน
วันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 

พระภิกษุสามเณร
จำพรรษา วัดป่ามหาชัย

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒

บรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีฯ
พระภิกษุ ๑๒ รูป สามเณร ๘๑ รูป
วันที่ ๑-๒๐ เมษายน ๒๕๕๒

โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๕ คน นักเรียน ๑๗๐ คน
วันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒  

โรงเรียนถาวรนาอุดม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม  
ครู ๗ คน นักเรียน ๖๐ คน
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒   

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๔ คน นักเรียน ๒๐๐ คน
วันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒

โรงเรียนรามราชวิทยาคม
ต.รามราช อ.เมือง จ.นครพนม
ครู ๑๒ คน นักเรียน ๑๖๐ คน
วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๒

งานปฏิบัติธรรมประจำปี
พระภิกษุ/สามเณร ๔๐ รูป
อุบาสกอุบาสิกา ๓๐๐ คน
วันที่ ๓-๑๐ มกราคม ๒๕๕๒

เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒