วัดป่ามหาชัย 2552
ภาพกิจกรรม วัดป่ามหาชัย ๒๕๕๒
รอง ผบ นรข และคณะ
ถวายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
โครงการบวชถวายพ่อหลวง
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
ได้จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
บวชพระภิกษุ ๒๐ รูป สามเณร ๖ รูป

วันที่ ๓๐ พ.ย.-๖ ธ.ค. ๒๕๕๒
งานกฐินสามัคคี
จากโรงพยาบาลปลาปาก
โดยการนำของ
นายแพทย์ อลงกต มณีกาศ
ส.ส.นครพนม เขต ๒

๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย
อำเภอปลาปาก จ.นครพนม
จำนวนผู้เข้าอบรม ๒๐๐ คน

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านม่วง
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เข้าค่ายพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม
นักเรียน ม.๑-๓
จำนวน ๑๔๐ คน ครู ๑๒ คน

วันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
ถืออุโบสถศีลช่วงเข้าพรรษา
มีการสมาทานอุโบสถศีล
สวดมนต์ภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม
แต่ละอุโบสถประมาณ ๒๕ - ๓๐ คน

ประจำปี ๒๕๕๒
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมหาชัย

นายเกรียงศักดิ์ วงค์ธาตุ
พร้อมคณะถวายเครื่องทำน้ำเย็น

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒

โครงการ อสม.ผู้นำชุมชน
อสม.ต.มหาชัย ต.โคกสูง ต.โคกสว่าง
อ.ปลาปาก จ.นครพนม จำนวน ๑๕๐ คน

วันที่ ๙ -๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

โรงเรียนตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ต.หนองเทา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๔ คน นักเรียน ๑๒๐ คน

วันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๒

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา

อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๐ คน นักเรียน ๑๕๐ คน

วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน .๒๕๕๒  

โรงเรียนนาดอกไม้- กุงโกน-จรุกเตย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๗ คน นักเรียน ๒๐๐ คน

วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม .๒๕๕๒

โรงเรียนรามราชวิทยาคม
ต.รามราช อ.เมือง จ.นครพนม
ครู ๑๒ คน นักเรียน ๑๖๐ คน

วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๒

งานปฏิบัติธรรมประจำปี
พระภิกษุ/สามเณร ๔๐ รูป
อุบาสกอุบาสิกา ๓๐๐ คน

วันที่ ๓-๑๐ มกราคม ๒๕๕๒

เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒


ภาพกิจกรรม ปี 2563
ภาพกิจกรรม ปี 2562
ภาพกิจกรรม ปี 2561
ภาพกิจกรรม ปี 2560
ภาพกิจกรรม ปี 2559
ภาพกิจกรรม ปี 2558
ภาพกิจกรรม ปี 2557
ภาพกิจกรรม ปี 2556
ภาพกิจกรรม ปี 2555
ภาพกิจกรรม ปี 2554
ภาพกิจกรรม ปี 2553
ภาพกิจกรรม ปี 2552

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook