วัดป่ามหาชัย 2554
ภาพกิจกรรม วัดป่ามหาชัย ๒๕๕๔
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๐ คน    นักเรียน ๒๐๐ คน
๑๔ -๑๖ ธ.ค.๒๕๕๔
การศึกษานอกระบบ(กศน.)
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๐ คน   นักเรียน ๑๕๐ คน
  ๒๒ - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๔
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
สถานที่ วัดป่านาอุดม
พระภิกษุ ๕๐ รูป   
ประชาชน ๔๐๐ คน
๑ - ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔
โครงการบวชเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
จำนวน ๑๒๐ รูป
๓ - ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๐ คน นักเรียน ๘๒ คน
๒๑ - ๒๓ พ.ย.๕๔
โครงการบวช เฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
สถานที่ วัดป่านาอุดม
พระภิกษุ ๒๖ รูป   สามเณร ๔ รูป
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
อสม.โครงการวิถีอุตรธรรม
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จำนวน ๑๕๐ คน
๒๘ - ๓๐ ต.ค. ๕๔
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๐ คน นักเรียน ๓๖๐ คน
๑๗ - ๑๙  พ.ย. ๕๔
รร.เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๐ คน   นักเรียน ๒๔๐ คน
 ๖ - ๘ ก.ย .๕๔
คณะอุบาสก อุบาสิกา
ถือศีลอุโบสถ ระหว่างเข้าพรรษา
ประชนทั่วไป
จำนวน ๒๐-๔๐ คน
ประจำปี ๒๕๕๔
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
ครู ๓ คน นักเรียน ๓๕ คน
 ๒๗-๒๘ ส.ค.๕๔
รร.ตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ต.หนองเทา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๕ คน   นักเรียน ๑๔๐ คน
๒๙ -๓๑ ส.ค.๕๔
รร.เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๐ คน
    นักเรียน ๒๗๐ คน
๑๗-๑๙ ส.ค.๕๔
รร.เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๐ คน   นักเรียน ๒๐๐ คน
๒๕-๒๖ ส.ค.๕๔
ปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ
พระภิกษุ-สามเณร/ประชาชนทั่วไป  
๕๐ รูป/คน
๑๒ ส.ค.๕๔
รร.บ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๐ คน   นักเรียน ๑๓๐ คน
๘ - ๑๐ ส.ค.๕๔
รร.นาแกพิทยาคม
อ.นาแก จ.นครพนม
ครู ๑๐ คน   นักเรียน ๑๔๐ คน
๒๘-๓๐ ก.ค.๕๔
รร.มหาชัยวิทยาคม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๐ คน   นักเรียน ๒๐๐ คน
๒๒-๒๔ ก.ค.๕๔
พระภิกษุสามเณร
จำพรรษา วัดป่ามหาชัย
๑๓ ก.ค ๕๔
รร.วังกะเบา-โคกสว่าง
ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๐ คน
  นักเรียน ๘๐ คน
๑๓-๑๔ ก.ค ๕๔
รร.ปลาปากวิทยา
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๓๖ คน   นักเรียน ๘๕ คน
๘-๑๐ ก.ค.๕๔
รร.ปลาปากราษฎร์บำรุง
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๐ คน   นักเรียน ๒๐๐ คน
๒๓-๒๕ มิ.ย.๕๔
รร.คำนกกก(ทัศนศึกษา)
อ.บ้านแพง จ.นครพนม
ครู ๙ คน   นักเรียน ๒๐๐ คน
๒๒ มิ.ย.๕๔
รร.บ้านพนอม
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ครู ๙ คน   นักเรียน ๘๐ คน
๑๕-๑๗ มิ.ย.๕๔
การศึกษานอกระบบปลาปาก(กศน.)
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๐ คน   นักเรียน ๑๕๐ คน
๒-๔ มิ.ย.๕๔
โรงพยาบาลนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม
ครู ๔ คน   นักเรียน ๒๐ คน
๑๙ พ.ค.-๑ มิ.ย ๕๔
รร.เครือข่ายสุภนิมิต รุ่น ๒
อ.บ้านแพง จ.นครพนม
ครู ๔ คน   นักเรียน ๙๐ คน
๓๐ พ.ค-๑ มิ.ย..๕๔
บ้านถาวร
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป
จำนวน ๔๐๒ คน
รร.เครือข่ายสุภนิมิต รุ่น ๑
อ.บ้านแพง จ.นครพนม
ครู ๙ คน   นักเรียน ๘๐ คน
๒๕-๒๗ พ.ค.๕๔
ปฏิบัติธรรม "วันวิสาขบูชา"
พระภิกษุ-สามเณร/ประชาชนทั่วไป
จำนวน ๗๗๑ รูป/คน
๑๔-๑๘ พ.ค.๕๔
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
ประชาชนทั่วไป
พระภิกษุ ๖ รูป   สามเณร ๘๕ รูป
๑-๒๐ เม.ย.๕๔
วัดป่านาอุดม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระภิกษุ ๑๐ รูป   สามเณร ๓๒ รูป
๑๘ เม.ย.๕๔
ธรรมจาริก(วัดโฆสมังคลาราม)
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระภิกษุ ๔ รูป   สามเณร ๗๐ รูป
๗-๘ เม.ย.๕๔
วัดโฆสมังคลาราม
ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระภิกษุ ๔ รูป  สามเณร ๗๐ รูป
๖ เม.ย.๕๔
อบรม อสป.
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป   จำนวน ๒๐๐ คน
๓๑ มี.ค.๕๔
วัดหนองศรีประทุม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระภิกษุ ๑๐ รูป  สามเณร ๕๐ รูป
๒๘ มี.ค.๕๔
รร.บ้านโพนก่อ
ต.รามราช อ.เมือง จ.นครพนม
ครู ๑๘ คน   นักเรียน ๕๐ คน
๑๗-๑๘ มี.ค.๕๔
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม
ครู ๓ คน  นักเรียน ๔๘ คน
๑๐-๑๑ มี.ค.๕๔
รร.มหาชัยวิทยาคม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๓ คน   นักเรียน ๓๘ คน
๒๕-๒๖ ก.พ.๕๔
ปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา
พระภิกษุ-สามเณร/ประชาชนทั่วไป
จำนวน ๓๐ รูป/คน
๑๙ ก.พ.๕๔
รร.การศึกษานอกระบบ(กศน.)
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๕ คน  นักเรียน ๑๕๐ คน
๑๗-๑๙ ก.พ.๕๔
โครงการเอื้ออาทรภัยหนาว
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป  ๒๐๐ คน
๑๕ ก.พ.๕๔
รร.เครือข่ายธาตุมหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๒๔ คน   นักเรียน ๔๐๐ คน
๙ -๑๑ ก.พ.๕๔
อบรม อสป รุ่น ๑ ต.มหาชัย-โคกสูง
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประชาชน  ๓๐๐ คน
๓๑ ม.ค.๕๔
วัดบ้านดอนม่วง
อ.เมือง จ.นครพนม
ประชาชน  ๓๐๐ คน
 ๒๙ ม.ค.๕๔
นมัสการสังเวชนียสถาน
อินเดีย - เนบาล
เจ้าคณะจังหวัดนครพนมและคณะสงฆ์ ๑๖ รูป
๑๓ - ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๔
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจำปี
พระภิกษุ-สามเณร/ประชาชนทั่วไป
จำนวน  ๔๕๐ รูป/คน
 ๓-๑๐ ม.ค.๕๔
ขอนุโมทนาบุญ ครอบครัว
คุณกรรณภว์ ธนภรรคภวิน    
คุณยาใจ ธนภรรคภวิน
จัดคณะทัวพิเศษ อินเดีย เนบาล
สำหรับเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ๑๖ รูป
ในวันที่ ๑๓ - ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๔
บวชปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
ประชาชนชายทั่วไป
จำนวน  ๑๕ คน
๒ ม.ค.๕๔
สวดมนต์ข้ามปี วัดป่านาอุดม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จำนวน  ๒๐๐ รูป/คน
๓๑ ธ.ค ๒๕๕๓-๑ ม.ค.๒๕๕๔
บรรพชาอุปสมบทเข้าพรรษา
ประชาชนทั่วไป
พระภิกษุ จำนวน ๖ รูป
๑๓ ก.ค ๕๔