วัดป่ามหาชัย 2557
ภาพกิจกรรม วัดป่ามหาชัย ๒๕๕๗
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
คณะครู ๑๕ คน
นักเรียน ๓๗๐ คน
๒๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผู้ทำคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนปลาปากวิทยาคม
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
คณะครู ๕ คน
นักเรียน ๕๐ คน
๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัย
อำเภอปลาปาก - วังยาง
จังหวัดนครพนม
คณะครู ๑๕ คน
นักเรียน ๒๐๐ คน
๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
กฐินสามัคคี
โดยการนำของ นางอังสนา เข็มไคร
และโรงพยาบาลนครพนม
๑๕ พ.ย ๒๕๕๗
ศึกษาพุทธศาสนาในพม่า
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก
พระสงฆ์ ๑๑ รูป
อุบาสก-อุบาสิกา ๑๕ คน
๒๙ พ.ย - ๑ ธ.ค ๒๕๕๗
คณะ อบจ. อุบลราชธานี ครั้งที่ ๓
จำนวน ๒๐๐ คน
๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
คณะครู ๒๐ คน
นักเรียน ๑๕๐ คน
๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
คณะ อบจ. อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑
จำนวน ๒๐๐ คน
๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
คณะ อบจ. อุบลราชธานี ครั้งที่ ๒
จำนวน ๒๐๐ คน
๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
คณะครู ๑๕ คน
นักเรียน ๒๐๐ คน
๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน
อ.เมือง จ.นครพนม
จำนวน ๕๐ คน
๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ทำบุญประเพณีบุญข้าวประดับดิน
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
โครงการตักบาตรวันพระ
นายอำเภอปลาปากและคณะ
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พระภิกษุสามเณร
ผู้อยู่จำพรรษา ปี ๒๕๕๗
พระภิกษุ ๑๒ รูป
สามเณร ๑ รูป
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คณะผ้าป่าสามัคคี
อ.เมือง จ.อยุธยา
จำนวน ๓๐ คน
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พิธีบวชป่า-ปลูกป่า
คณะครูนักเรียน กศน. อำเภอปลาปาก
ร่วมกับ สภอ.ปลาปาก
คณะครู ๗๐ คน
๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗
วันอาสาฬหบูชา
ภาคเช้า ตักบาตรทำบุญ
ภาคค่ำ  สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน
๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
บ.หนองปลาดุก  ต.บ้านผึ้ง  อ.เมือง จ.นครพนม
นักเรียน ม.๑ -๓  จำนวน ๑๕๐ คน
คณะครู ๑๐ คน
๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม
อ.วังยาง จ.นครพนม
นักเรียน ม.๑ -๖ จำนวน ๑๙๐ คน
คณะครู ๑๐ คน
๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
โรงพยาบาลนครพนม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และการทำงานเป็นทีม
Dhamma OD รุ่น ๓
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการ จำนวน ๘๐ คน
๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง   จ.ขอนแก่น
จำนวน ๕๐ คน
๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"
อาจารย์ พี่เลี้ยง   จำนวน ๑๐ คน
แพทย์-เภสัชกร-พยาบาล   จำนวน ๑๒๐ คน
๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา
๑๐ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วัดป่านาอุดม
ต.มหาชัย   อ.ปลาปาก  จ.นครพนม
โครงการบวชสามเณรภาคฤดู
พระภิกษุ/สามเณร  จำนวน ๔๐  รูป
๖ เมษายน ๒๕๕๗
โครงการบรรพชา-อุปสมบท
ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
พระภิกษุ    จำนวน ๗ รูป
สามเณร จำนวน ๑๒๐ รูป
๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
โรงพยาบาลนครพนม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และการทำงานเป็นทีม
Dhamma OD รุ่น ๒
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการ จำนวน ๑๒๐ คน
๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
วัดหนองบัวศรีปทุม
ต.มหาชัย   อ.ปลาปาก  จ.นครพนม
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี
พระภิกษุ/สามเณร  จำนวน ๔๐  รูป
๓๐  มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม รุ่น ๒
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๒๐ คน
นักเรียน ๓ - ๖ จำนวน ๑๐๐ คน
๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนวังกระแสวิทยา
ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
คณะครู ๒๐ คน
นักเรียน ๓ - ๖ จำนวน ๑๐๐ คน
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนโคกสว่างประชาสันต์
ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๐ คน
นักเรียน ม.๑ - ๖ จำนวน ๑๒๐ คน
๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม รุ่น ๑
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๒๐ คน
นักเรียน ๓ - ๖ จำนวน ๒๒๐ คน
๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗

โครงการเข้าค่าย พัฒนาจิต
โรงเรียนเครือข่ายพระธาตุมหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียน ป.๕ - ๖ จำนวน ๒๐๐ คน
คณะครู ๒๐ คน
๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

โรงพยาบาลนครพนม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และการทำงานเป็นทีม
Dhamma OD รุ่น ๑
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการ จำนวน ๑๒๐ คน
๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โครงการธรรมจาริกธรรมยาตรา
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
นำโดย พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ
พระภิกษุ ๑๐๐ รูป
อุบาสก-อุบาสิกา ๖๐๐ คน
๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
พิธีถวาย พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ถวายห้องบันทึกเสียง
นำโดย นางพิชญ์สินี ปาพรหม
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑,๕๐๐ คน
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
นักเรียน ๗๐ คน
คณะครู ๑๐ คน
๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
พิธีห่มผ้า อัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
เจ้าภาพ คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธุ์
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
งานฉลองสมโภชน์
พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑,๕๐๐ คน
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
วันบูรพาจารย์
พิธีทักษิณานุปาทาน
แด่ พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
พิธีห่มผ้า พระประธานในอุโบสถ
เจ้าภาพ คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธุ์
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
พระภิกษุ สามเณร ๓๐ รูป
ประชาชนทั่วไป ๓๐๐ คน
๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
โครงการบวชปฏิบัติธรรมประจำปี
พระภิกษุ สามเณร ๘ รูป
๒ มกราคม ๒๕๕๗