ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
กศน.อำเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
โครงการอบรมค่าย
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ๑๐๐ คน
คณะครู ๑๒ คน
๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
กศน.อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ๑๕๐ คน
คณะครู ๑๐ คน

๑๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
พิธียกพระเกศเปลวเพลิง
พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล"
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมครูนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย
ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
คณะครู ๑๒ คน นักเรียน ๕๐ คน
๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
โครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สวดมนต์ปฏิบัติธรรม
วันลอยกระทง วัดป่านาอุดม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
งานบำเพ็ญกุศล
ครบรอบวันละสังขาร
พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียน ๑๖๐ คน
คณะครู ๒๐ คน
๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กฐินสามัคคี
โดยการนำของ ศน.ผล สังข์สน,
อ.เทพนม สังข์สนน.ส.เสาวลักษ์ สังข์สน, (นายวรศักดิ์ สังข์สน)
แม่สีทา เสนาช่วย และลูกหลาน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ทำบุญทอดต้นกัณฑ์
ชาวบ้านตำบลกุตาไก้ หมู่ ๔
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันออกพรรษา
-พระสงฆ์ปวารณาออกพรรษา
-อุบาสกอุบาสิกาทำบุญตักบาร
รักษาศีล เจริญจิตภาวนา
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ๒๒๐ คน ครู ๒๐ คน
๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประเพณีบุญข้าวสาก
-เช้าทำบุญตักบาตร
-บ่ายพระสงฆ์ฟังพระปาฏิโมกข์
-เย็นสวดมนต์ภาวนา
๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ผ้าป่าสามัคคี
โดย คณะคุณครูอำเภอปลาปาก
๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียน ๒๕๐ คน
คณะครู ๑๐ คน
๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

โรงเรียน
บ้านหนองเทาใหญ่สามัคคี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สนับนุนโดย. อบต.หนองเทาใหญ่
๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
-เช้าทำบุญตักบาตร
-บ่ายพระสงฆ์ฟังพระปาฏิโมกข์
-เย็นสวดมนต์ภาวนา
๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

โครงการปลูกฝังวินัยจราจร
ในสถานศึกษาและชุมชน
โดย.สถานีตำรวจภูธรปลาปาก
นักเรียน ๒๐๐ คน
คณะครู ๕ คน
๙ กันยายน ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เข้าค่ายคุณธรรม
นักเรียน ๑๒๔ คน
คณะครู ๑๐ คน
๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันแม่แห่งชาติ
ภาพกิจกรรม ตักบาตรทำบุญ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันเข้าพรรษา
พระภิกษุอธิษฐานเข้าพรรษา
จำนวน ๙ รูป
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๘

บรรยายธรรม
งานปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๘

วันอาสาฬหบูชา
ภาพตักบาตรทำบุญ
คณะสงฆ์ฟังพระปาฏิโมกข์
เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
นักเรียน ๑๖๐ คน ครู ๑๐ คน
๑๙ - ๒๑ มิ.ย ๒๕๕๘

โครงการสร้างคนดีสู่สังคม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนครพนม
เยาวชน ๒๕ คน ผู้ปกครอง ๒๕ คน 
๒๖ - ๒๘ มิ.ย ๒๕๕๘

ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กศน.อำเภอปลาปาก
นักเรียน ๑๖๐ คน
คณะครู ๑๑ คน
๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
งานปฏิบัติธรรม
ในวัน วิสาขบูชาโลก
๒๘ พ.ค - ๑ มิ.ย ๒๕๕๘
พิธีถวาย รั้วเหล็กสแตนเลส
โดย นางพิชญ์สินี ปาพรหม
ผอ.กศน.อ.ธาตุพนม
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
พิธีถวาย ห้องน้ำ
โดย นายภัคภาค คุณะเกษม
กรมชลประทาน นครพนม
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
พิธีถวาย ถนนคอนกรีต
โดย นายภัคภาค คุณะเกษม
กรมชลประทาน นครพนม
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงานสาธารณสุขนครพนม
ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพนม
ปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่
จำนวน ๓๙ คน
อาจารย์พี่เลี้ยง ๗ คน
๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
คณะผ้าป่าสามัคคี ศิษย์วัดป่ามหาชัย
ได้ร่วมกันทอดถวาย เพื่อสมบททุน
สร้างที่พักนักปฏิบัติธรรม
๑๓ เมษายน ๒๕๕๘
บรรยายธรรมนอกสถานที่
ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง
จ.หนองบัวลำภู
๘ เมษายน ๒๕๕๘
โครงการบรรพชาอุปสมบท
ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
โรงเรียนตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ต.หนองเทา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๔ คน นักเรียน ๘๐ คน
๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต
ทพ.หญิง พรรณรัตน์ มนปราณีต
ร่วมทำบุญ ถวายผ้าป่าสามัคคี
และคณะจากจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๒ ก.พ ๒๕๕๘
เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๕ คน นร. ๒๐๐ คน
๔ - ๖ ก.พ ๒๕๕๘
งานฉลองสมโภชน์
กุฏิหลวงปู่คำพันธ์โฆสปัญโญ
ฝ่ายสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ฝ่ายฆราวาส นางพิชญ์สินี ปาพรม
๑๐ ม.ค ๒๕๕๘
พิธีห่มผ้าอัฐิธาตุเจดีย์
โดยการนำของ
คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
พิธีห่มผ้าพระประธาน
โดยการนำของ
คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
วันบูรพาจารย์
และ วันชาตกาล ๑๐๐ ปี
พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทย-อินโดจีน
อำเภอเมือง จ.นครพนม
คณะครู ๔ คน
นักเรียน ๑๖ คน
๗ มกราคม ๒๕๕๘
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
พระภิกษุ ๓๐ รูป
ประชาชน ๓๐๐ คน
๓ - ๑๐ ม.ค ๒๕๕๘
งานบวช "เนกขัมมบารมี"
ประจำ ปี ๒๕๕๘
พระภิกษุ ๓ รูป สามเณร ๑ รูป
๒ ม.ค ๒๕๕๘
โครงการสวดมนต์ข้ามปี
พระภิกษุ ๑๐ รูป
ประชาชนทั่วไป ๕๐๐ คน
๓๑ ธ.ค ๒๕๕๗ - ๑ ม.ค ๒๕๕๘