วัดป่ามหาชัย 2553
 ภาพกิจกรรม วัดป่ามหาชัย 2553
พิธีเททองหล่อพระ
"พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล"

หน้าตัก ๕๙ นิ้ว ปางสมาธิเพชร
ประดิษฐานไว้ ณ วัดป่ามหาชัย

วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
ประจำปี ๒๕๕๓

เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๔ คน นักเรียน ๕๐ คน

๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

"กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย"
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
ต.เมือง อ.เมือง จ.นครพนม

๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๒๖ กรกฎคม ๒๕๕๓

บรรยายธรรมนอกสถานที่
บรรยายพิเศษเรื่อง " กฏแห่งกรรม"
ณ วัดพระธาตุพนมมหาวิหาร
แก่คณะครูแกนนำ ๒๐๐ คน
โครงการของครุสภา
วันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๓

บรรยายธรรมนอกสถานที่
"พุทธศาสนากับสังคมไทย"
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จำนวนผู้เข้าฟังการบรรยาย ๕๐ คน

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓
บวชปฏิบัติธรรมประจำปี
ประชาชนชาย อายุตั้งแต่ ๒๐-๖๐ ปี
จำนวน ๑๖ รูป

วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ภาพกิจกรรม ปี 2563
ภาพกิจกรรม ปี 2562
ภาพกิจกรรม ปี 2561
ภาพกิจกรรม ปี 2560
ภาพกิจกรรม ปี 2559
ภาพกิจกรรม ปี 2558
ภาพกิจกรรม ปี 2557
ภาพกิจกรรม ปี 2556
ภาพกิจกรรม ปี 2555
ภาพกิจกรรม ปี 2554
ภาพกิจกรรม ปี 2553
ภาพกิจกรรม ปี 2552

กลับสู่หน้าหลัก