วัดป่ามหาชัย 2553
   ภาพกิจกรรม วัดป่ามหาชัย ๒๕๕๓
พิธีเททองหล่อพระ
"พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล"

หน้าตัก ๕๙ นิ้ว ปางสมาธิเพชร
ประดิษฐานไว้ ณ วัดป่ามหาชัย
วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่ามหาชัย-วัดป่านาอุดม
ประชาชน ๗๐๗ คน
พระภิกษุ ๕๐ รูป สามเณร ๕ รูป
วันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
พระภิกษุ ๓๐ รูป สามเณร ๔ รูป
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
วันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๓
สถิติพระภิกษุสามเณรจำพรรษา
พระภิกษุ ๑๒ รูป สามเณร ๑ รูป
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
คณะอุบาสิกาผู้ถืออุโบสถศีล
ช่วงเข้าพรรษา
ประชาชนทั่วไป ๒๕-๔๐ คน
สวดมนต์ ภาวนา ฟังธรรม
ประจำปี ๒๕๕๓

เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๔ คน นักเรียน ๕๐ คน

๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ผ้ากฐินพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้ ส.ส.นพ.อลงกต มณีกาศ
เพื่อทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๔ คน นักเรียน ๘๐ คน
๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๖ คน นักเรียน ๘๐ คน   
๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

"กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย"
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
ต.เมือง อ.เมือง จ.นครพนม

๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ประกาศสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดป่ามหาชัย เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
ประจำจังหวัด ดีเด่น
เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
ต.เมือง อ.เมือง จ.นครพนม
ครู ๑๔ คน นักเรียน ๑๒๔ คน
๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
บรรยายธรรมนอกสถานที่
โรงพยาบาลอำเภอปลาปาก
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕ คน
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
โรงเรียนกุงโกน-จรุกเตย
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ครู ๑๒ คน นักเรียน ๑๒๐ คน   
วันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
วันแม่แห่งชาติ
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประชาชนทั่วไป ๔๐ คน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
วันอาสาฬหบูชา
ภาพกิจกรรมเช้าตักบาตรทำบุญ
ภาคบ่ายฟังปฏิโมกข์
ภาคค่ำสวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน
วันที่ ๒๖ กรกฎคม ๒๕๕๓
เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านโชคอำนวย
ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
คณะครู ๙๐ คน
วันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม .๒๕๕๓
โรงเรียนนาแกพิทยาคม
อ.นาแก จ.นครพนม
ครู ๒๐ คน นักเรียน ๑๖๘   คน     
๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
กศน.อำเภอปลาปาก
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติต
นักเรียน ๑๕๐ คน    ครู ๑๐ คน
วันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านคำสว่าง
ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
ครู ๑๐ คน นักเรียน ๑๗๐ คน  
๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านกุรุคุ
ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม
ครู ๑๗ คน นักเรียน ๒๐๐ คน  
๑-๓ กรกฎคาม ๒๕๕๓
โครงการบรรพชา ปฏิบัติธรรม
เยาวชนชาย อายุ ๑๔-๑๙ ปี
จำนวน ๑๘ รูป
๒๐-๓๐ พฤษภาคม .๒๕๕๓
ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา
พระภิกษุ ๒๕ รูป สามเณร ๒๐ รูป
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๔๐๐ คน
๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน
พระภิกษุ ๑๑ รูป สามเณร ๑๓๙ รูป
๑-๒๐ เมษายน ๒๕๕๓

บรรยายธรรมนอกสถานที่
บรรยายพิเศษเรื่อง " กฏแห่งกรรม"
ณ วัดพระธาตุพนมมหาวิหาร
แก่คณะครูแกนนำ ๒๐๐ คน
โครงการของครุสภา
วันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๓

บรรยายธรรมนอกสถานที่
"พุทธศาสนากับสังคมไทย"
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จำนวนผู้เข้าฟังการบรรยาย ๕๐ คน

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓
บรรยายธรรมนอกสถานที่
ณ หอประชุม อบต.นามะเขือ
จัดโดย กศน. อำเภอปลาปาก จ.นครพนม
จำนวนเข้าเข้าฟังการบรรยาย ๙๐ คน
๗-๘ เมษายน ๒๕๕๓

บรรยายธรรมนอกสถานที่
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จำนวนผู้เข้าฟังการบรรยาย ๘๐ คน
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓

โคงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม
โรงเรียนบ้านวังม่วง โรงเรียนบ้านนเหาะ
โรงเรียนบ้านมหาชัย อ.ปลาปาก
นักเรียน  ๒๒๘ คน ครู ๒๕ คน
วันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓
ปฏิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"
ประชาชนทั่วไป
จำนวน ๑๕๐ คน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่
เข้าปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
จำนวน ๖๐ คน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๓

ภาพงานผูกพัทธสีมา
ศาลาอุโบสถ   วัดป่ามหาชัย
ประชาชนเข้าร่วม ๕ , ๐๐๐ คน
ระหว่าง ๙-๑๐ ก.พ.๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
ต.เมือง อ.เมือง จ.นครพนม
นักเรียน ชั้น ป๔-ม.๔
นักเรียน ๑๒๘ คน ครู ๑๐ คน
วันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

พิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารศรีสุริยะประเทืองธรรมจึงอุปถัมภ์
กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓

งานปฏิบัติธรรมประจำปี
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน
พระภิกษุสามเณร ๖๐ รูป
อุบาสกอุบาสิกา ๔๐๐ คน
วันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓
งานฉลอง อัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ประชาชนเข้าร่วม ๒ , ๐๐๐ คน
๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๓
บวชปฏิบัติธรรมประจำปี
ประชาชนชาย อายุตั้งแต่ ๒๐-๖๐ ปี
จำนวน ๑๖ รูป
วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓