โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ

อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ,

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต,

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา,
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะสาสะนัง,
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาติโมกเข จะ สังวะโร,
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,
อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะสาสะนันติฯ

โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ แปล

อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ,
-พระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ  พระองค์นั้น  ทรงรู้ทรงเห็นแล้ว 

โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ,
-ทรงแสดงโอวาทะปาฏิโมกข์ขึ้นแล้ว  ด้วยคาถา  ๓  บทว่า 

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,
-ขันติ  คือความอดกลั้น  เป็นตบะอย่างยิ่ง,

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,
-พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน  เป็นบรมธรรม, 

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,
-ผู้ทำร้ายคนอื่น  ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต, 

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต,
-ผู้เบียดเบียนคนอื่น  ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 

สัพพะปาปัสสะ  อะกะระณัง 
-การไม่ทำชั่วทั้งปวง 

กุสะลัสสูปะสัมปะทา
-การบำเพ็ญแต่ความดี 

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง 
-การทำจิตของตนให้ผ่องใส 

เอตัง  พุทธานะ  สาสะนัง.
-นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

อะนูปะวาโท  อะนูปะฆาโต 
-การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำร้าย   

ปาติโมกเข  จะ  สังวะโร
-ความสำรวมในปาฏิโมกข์  

มัตตัญญุตา  จะ  ภัตตัส๎มิง 
-ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร  

ปันตัญจะ  สะยะนาสะนัง
-ที่นั่งนอนอันสงัด  

อะธิจิตเต  จะ  อาโยโค
-ความเพียรในอธิจิต 

เอตัง  พุทธานะ  สาสะนันติ.
-นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ที่มา โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ
มหาปทานสูตร
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค
มหา. ที.๑๐/๔๐/๔๕

บทสวด โอวาทปาฏิโมกขคาถา แปล
สารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ การนับพระภิกษุ
บทสวด อนิยต ๒ คำขอโอกาสแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์
บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ ปฏิทินปาติโมกข์ ปี 2563
บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒ การแบ่งฤดูการสวดปาฏิโมกข์ย่อ อันตราย ๑๐ อย่าง อุเทศ การยกขึ้นแสดง ๕ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระภิกขุปาฏิโมกข์
อุโบสถขันธกะ อุโบสถ คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
ปวารณา โอวาทปาฏิโมกขคาถา โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ บทสวด ตายนคาถา
บทสวด สัจจะกิริยาคาถา บทสวด สีลุทเทสปาฐะ