บทสวด สีลุทเทสปาฐะ

บทสวด สีลุทเทสปาฐะ

( นำ) หันทะ มะยัง   สีลุทเทสะปาฐัง   ภะณามะ   เส.

( รับ) ภาสิตะมิทัง   เตนะ   ภะคะวะตา   ชานะตา   ปัสสะตา  
อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ , สัมปันนะสีลา   ภิกขะเว   วิหะระถะ  
สัมปันนะปาฏิโมกขา ,ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะระถะ
อาจาระโคจะระสัมปันนาอะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี
สะมาทายะ สิกขะถะ สิกขาปะเทสูติ ,ตัส๎มาติหัม๎เหหิ   สิกขิตัพพัง ,
สัมปันนะสีลา วิหะริสสามะ สัมปันนะปาฏิโมกขา ,ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา
วิหะริสสามะ อาจาระโคจะระสัมปันนา ,อะนุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี
สะมาทายะ สิกขิสสามะ สิกขาปะเทสูติ ,เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง.


บทสวด แปล สีลุทเทสปาฐะ

( นำ) หันทะ มะยัง   สีลุทเทสะปาฐัง   ภะณามะ   เส.
( รับ) ภาสิตะมิทัง   เตนะ   ภะคะวะตา ชานะตา   ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ
-
พระผู้มีพระภาคเจ้า , ผู้รู้เห็น เป็นพระอรหันต์   ตรัสรู้เองโดยชอบ พระองค์นั้น ได้ตรัสคำนี้ไว้แล้วว่า ,

สัมปันนะสีลา   ภิกขะเว   วิหะระถะ   สัมปันนะปาฏิโมกขา ,
-
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย , เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์   มีพระปาติโมกข์สมบูรณ์ ,

ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะระถะ อาจาระโคจะระสัมปันนา
-
จงเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ , สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร ,
คือมรรยาทและสถานที่ควรเที่ยวไป ,

อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะถะ สิกขาปะเทสูติ ,
-จงเป็นผู้มีปรกติเห็นความน่ากลัว , ในโทษแม้เพียงเล็กน้อย ,
สมาทานศึกษาสำเหนียกในสิกขาบททั้งหลายเถิด , 

ตัส๎มาติหัม๎เหหิ   สิกขิตัพพัง ,
-
เพราะเหตุนั้นแล , เราทั้งหลายพึงทำความศึกษาสำเหนียกว่า

สัมปันนะสีลา วิหะริสสามะ สัมปันนะปาฏิโมกขา ,
-
จักเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ มีพระปาฏิโมกข์สมบูรณ์

ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะริสสามะ อาจาระโคจะระสัมปันนา ,
-
เราจักเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ , สมบูรณ์ด้วย อาจาระและโคจร ,
คือมารยาทและสถานที่ควรเที่ยวไป ,

อะนุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขิสสามะ สิกขาปะเทสูติ ,
-
จักเป็นผู้มีปรกติเห็นความน่ากลัวในโทษแม้เพียงเล็กน้อย , สมาทาน   ศึกษา สำเหนียก
ในสิกขาบททั้งหลาย ,

เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง.
-
เราทั้งหลาย , พึงทำความศึกษาสำเหนียกอย่างนี้แล.


ที่มา อากังขสูตร

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก- เอกาทสกนิบาต
หน้าที่ ๑๑๗ หัวข้อที่ ๗๑สารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ การนับพระภิกษุ
บทสวด อนิยต ๒ คำขอโอกาสแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์
บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ ปฏิทินปาติโมกข์ ปี 2563
บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒ การแบ่งฤดูการสวดปาฏิโมกข์ย่อ อันตราย ๑๐ อย่าง อุเทศ การยกขึ้นแสดง ๕ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระภิกขุปาฏิโมกข์
อุโบสถขันธกะ อุโบสถ คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
ปวารณา โอวาทปาฏิโมกขคาถา โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ บทสวด ตายนคาถา
บทสวด สัจจะกิริยาคาถา บทสวด สีลุทเทสปาฐะ