บทสวด ตายนคาถา

บทสวด ตายนกถา

( หันทะ มะยัง ตายะนะสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส)
ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มะณะ ,
นัปปะหายะ มุนิ กาเม เนกัตตะมุปะปัชชะติ ,
กะยิรา เจ กะยิราเถนัง ทัฬหะเมนัง ปะรักกะเม ,
สิถิโล หิ ปะริพพาโช ภิยโย อากิระเต ระชัง ,
อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง ,
กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย ยัง กัต๎วา นานุตัปปะติ ,
กุโส ยะถา ทุคคะหิโต หัตถะเมวานุกันตะติ ,
สามัญญัง ทุปปะรามัฏฐัง นิระยายูปะกัฑฒะติ ,
ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง ,
สังกัสสะรัง พ๎รัห๎มะจะริยัง นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ ,

( ตายนสูตร ๑๕/๗๐)

บทสวดแปล ตายนสูตร

( หันทะ มะยัง ตายะนะสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส)
ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มะณะ ,
-ท่านทั้งหลายจงพยายามตัดตัณหาอันเป็นดังกระแสน้ำ ,
จงบรรเทากามทั้งหลายเสียเถิด ,

นัปปะหายะ มุนิ กาเม เนกัตตะมุปะปัชชะติ ,
-มุนีละกามทั้งหลายไม่ได้แล้ว ย่อมเป็นอยู่ผู้เดียวไม่ได้ ,

กะยิรา เจ กะยิราเถนัง ทัฬหะเมนัง ปะรักกะเม ,
-ถ้าบุคคลจะทำอะไรก็ทำเถิด แต่จงทำกิจนั้นให้จริงๆ ,

สิถิโล หิ ปะริพพาโช ภิยโย อากิระเต ระชัง ,
-เพราะว่าการบวชที่ย่อหย่อนย่อมไม่เกิดผล , ยิ่งโปรยโทษดุจธุลี ,

อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง ,
-ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เพราะว่าความชั่วทำให้เดือดร้อนในภายหลัง ,

กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย ยัง กัต๎วา นานุตัปปะติ ,
-บุคคลควรทำแต่ความดี เพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง ,

กุโส ยะถา ทุคคะหิโต หัตถะเมวานุกันตะติ ,
-หญ้าคาที่บุคคลจะถอนแล้ว จับไม่ดี , ย่อมบาดมือผู้จับ ฉันใด ,

สามัญญัง ทุปปะรามัฏฐัง นิระยายูปะกัฑฒะติ ,
-การบวชถ้าปฏิบัติไม่ดีและย่อหย่อน ย่อมถูกฉุดไปนรกได้ ฉันนั้น ,

ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง ,
-การงานสิ่งใดที่ย่อหย่อน และการปฏิบัติใดที่เศร้าหมอง ,

สังกัสสะรัง พ๎รัห๎มะจะริยัง นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ ,
-การประพฤติพรหมจรรย์ของผู้ใด ที่ระลึกขึ้นมาแล้วรังเกียจตนเอง ,
การกระทำเหล่านั้นย่อมเป็นของไม่มีผลมาก ดังนี้.

( ตายนสูตร ๑๕/๗๐)สารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ การนับพระภิกษุ
บทสวด อนิยต ๒ คำขอโอกาสแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์
บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ ปฏิทินปาติโมกข์ ปี 2563
บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒ การแบ่งฤดูการสวดปาฏิโมกข์ย่อ อันตราย ๑๐ อย่าง อุเทศ การยกขึ้นแสดง ๕ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระภิกขุปาฏิโมกข์
อุโบสถขันธกะ อุโบสถ คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
ปวารณา โอวาทปาฏิโมกขคาถา โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ บทสวด ตายนคาถา
บทสวด สัจจะกิริยาคาถา บทสวด สีลุทเทสปาฐะ