บทสวด สัจจะกิริยาคาถา

บทสวด สัจจะกิริยาคาถา

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

บทสวด สัจจะกิริยาคาถา พร้อมคำแปล

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
-ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง ,
-พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
-ด้วยการกล่าวคำจริงนี้

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.
-ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
-ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ธัมโม เม สะระณัง วะรัง ,
-พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
-ด้วยการกล่าวคำจริงนี้

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.
-ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
-ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

สังโฆ เม สะระณัง วะรัง ,
-พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
-ด้วยการกล่าวคำจริงนี้

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.
-ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อสารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗
บทสวด อนิยต ๒ การนับพระภิกษุ
บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ คำขอโอกาสแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์การสวดปาฏิโมกข์ย่อ อันตราย ๑๐ อย่าง อุเทศ การยกขึ้นแสดง ๕ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระภิกขุปาฏิโมกข์
อุโบสถขันธกะ อุโบสถ คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
ปวารณา โอวาทปาฏิโมกขคาถา โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ บทสวด ตายนคาถา
บทสวด สัจจะกิริยาคาถา บทสวด สีลุทเทสปาฐะ