บทสวด สมณสัญญา

สมณสัญญา

(หันทะ มะยัง สะมะณะสัญญาปาฐัง ภะณามะ เส)

สะมะณา สะมะณาติ โว ภิกขะเว ชะโน สัญชานาติ ,
- ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ประชุมชนย่อมรู้จักพวกเธอว่า สมณะๆ

ตุมเห จะปะนะ เก ตุมเหหิ ปุฏฐา สะมานา ,
- ก็แหละพวกเธอ เมื่อเขาถามว่า ท่านทั้งหลายเป็นอะไร

สะมะณัมหาติ ปะฏิชานาถะ ,
- ก็ปฏิญญาว่า พวกเราเป็นสมณะ

เตสัง โว ภิกขะเว เอวัง สะมัญญานัง สะตัง , เอวัง ปฏิญญานัง สะตัง ,
- ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอนั้น มีชื่ออย่างนี้ มีปฏิญญาอย่างนี้

ยา สะมะณะสามีจิปะฏิปะทา ,
- จึงควรศึกษาอยู่ว่า ข้อปฏิบัติที่ดียิ่งของสมณะ อันใดมีอยู่

ตัง ปะฏิปะทัง ปะฏิปัชชิสสามะ ,
- เราทั้งหลาย จะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้น

เอวันโน ,
- เมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้

อะยัง อัมหากัง สะมัญญา จะ สัจจา ภะวิสสะติ ปะฏิญญาจะ ภูตา ,
- ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเรา ก็จักเป็นความจริงแท้

เยสัญจะ มะยัง จีวะระ ปิณฑะปาตะ เสนาสนะ คิลานะ
ปัจจะยะเภสัชชะปริกขาเร ปะริภุญชามะ
,
- ใช่แต่เท่านั้น พวกเราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ของทายกเหล่าใด

เตสัง เต การา อัมเหสุ มะหัปผะลา ภะวิสสันติ มะหานิสังสา ,
- ปัจจัยทั้งหลายนั้น ของทายกเหล่านั้น ก็จักมี ผลมาก มีอานิสงส์มาก ในเพราะพวกเรา

อัมหากัญเจวายัง ปัพพัชชา อะวัญฌา ภะวิสสะติ ,
- อนึ่ง การบรรพชาของเราก็จักไม่เป็นหมันเปล่า ,

สะผะลา สะอุทฺระยาติ ,
- จักมีผล มีความเจริญ .

เอวัง หิ โว ภิกขะเว สิกขิตัพพัง.
- ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย , เธอทั้งหลายพึงศึกษาสำเหนียกอย่างนี้แล.


จูฬอัสสปุรสูตร ว่าด้วยข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะ
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๑๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ หน้าที่ ๓๕๙ หัวข้อที่ ๔๗๙สารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ การนับพระภิกษุ
บทสวด อนิยต ๒ คำขอโอกาสแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์
บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ ปฏิทินปาติโมกข์ ปี 2563
บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒ การแบ่งฤดูการสวดปาฏิโมกข์ย่อ อันตราย ๑๐ อย่าง อุเทศ การยกขึ้นแสดง ๕ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระภิกขุปาฏิโมกข์
อุโบสถขันธกะ อุโบสถ คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
ปวารณา โอวาทปาฏิโมกขคาถา โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ บทสวด ตายนคาถา
บทสวด สัจจะกิริยาคาถา บทสวด สีลุทเทสปาฐะ บทสวด ทำวัตรพระ สมณสัญญา