การเปลี่ยนฤดูที่มีอธิกมาสและปวารณาด้วย
รวมเป็น 9 อุโบสถ กับ 1 ปวารณา

อุโบสถที่ 1 อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
อฏฺฐ จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ 2 อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต เอโก อุโปสโถ อติกฺกนฺโต
สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ 3 อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต เทฺว อุโปสถา อติกฺกนฺตา
ฉ จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ 4 อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต ตโย อุโปสถา อติกฺกนฺตา
ปญฺจ จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ 5 อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต จตฺตาโร อุโปสถา อติกฺกนฺตา
จตฺตาโร จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ 6 อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต ปญฺจ อุโปสถา อติกฺกนฺตา
ตโย จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ 7 อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต ฉ อุโปสถา อติกฺกนฺตา
เทฺว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อวสิฏฺฐา

อุโบสถที่ 8 เป็นวันออกพรรษา ปวารณา

อุโบสถที่ 9 อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา อติกฺกนฺตา
เอโก อุโปสโถ อวสิฏฺโฐ

อุโบสถที่ 10 อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา ปริปุณณา


สารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ การนับพระภิกษุ
บทสวด อนิยต ๒ คำขอโอกาสแสดงพระภิกขุปาฏิโมกข์
บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ ปฏิทินปาติโมกข์ ปี 2563
บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒ การแบ่งฤดู
การสวดปาฏิโมกข์ย่อ อันตราย ๑๐ อย่าง อุเทศ การยกขึ้นแสดง ๕ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระภิกขุปาฏิโมกข์
อุโบสถขันธกะ อุโบสถ คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
ปวารณา โอวาทปาฏิโมกขคาถา โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ บทสวด ตายนคาถา
บทสวด สัจจะกิริยาคาถา บทสวด สีลุทเทสปาฐะ บทสวด ทำวัตรพระ สมณสัญญา