หมู่บ้านรักษาศีล ๕ นครพนม

๓ ก.ค. ๕๘ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗
ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " จังหวัดนครพนม
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อประเมินผลการปฏิบัติติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
โดยมีพระเทพวรมุณีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมนำพระสงฆ์และชาวนครพนม
จัดนิทรรศการกิจกรรมต่างๆไว้รอรับการตรวจติดตาม


พระเทพวรมุณี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม


พระเทพวรมุณี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) ภาพกิจกรรมวัดป่ามหาชัย กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย เรณูนคร
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ นาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการเรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ วังยาง    

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ที่มา facebook พร้อมพันธ์ กุลภา