คำแผ่เมตตา แบบที่ ๑
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดา ครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหน ขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญ

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยอำนาจแห่งบุญและกุศล
ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอจงเป็นพะละวะปัจจัย
เป็นอุปนิสัยตามส่ง ให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณ
ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ตลอดจนชาติอย่างยิ่ง
จนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเทอญ ฯ

คำแผ่เมตตา แบบที่ ๒
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้, ให้ถึง
พระภูมิเจ้าที่, พระภูมินทารี, แม่พระธรณี, แม่พระคงคา, พญายมราช,
ที่สูงถึงพรหมา, อยู่ภายใต้อเวจี, โดยรอบขอบจักรวาล

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้, ให้ถึง
พระบิดาพระมารดา, ญาติกาทุกหมู่, ครูบาอาจารย์, บุญนี้ที่ข้าทำ, ขอให้เป็นข้าวน้ำ,
เครื่องทิพย์นานา, เป็นวิมานทอง, เรืองรองโสภา,
ฝูงเปรตทั้งหลาย, นรกอสุรกาย, สัตว์ทั้งหลายทั้งผอง, จงตั้งใจปอง,
รับเอาส่วนบุญ, อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย,
เทพเจ้าทั้งหลาย, ทั้งหญิงทั้งชาย, จงมาร่วมอนุโมทนา,
ความทุกข์นั้นหนา, อย่าได้บังเกิดมี, ขอให้ตัวข้า, พ้นจากโลกโลกีย์, ให้ได้พบหน้า,
พระศรีอริยเมตไตย์, ได้ฟังธรรมอันอ่อนโยน, สำเร็จ
อย่านาน, บรรลุถึงเมืองแก้ว, กล่าวคือพระนิพพาน, ดับซากสังขาร,
จากโลกโลกีย์, ขอให้สันติจงมี, แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเทอญฯ

 


บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร ประวัติวัดป่ามหาชัย      
 กลับสู่หน้าหลัก