ปฏิทินวันพระ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ปฏิทินวันพระ เดือน มกราคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์
ที่
มกรมคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย
 
วันจันทร์
ที่
๑๒
มกราคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย
 
วันจันทร์
ที่
๑๙
มกราคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย
 
วันอังคาร
ที่
๒๗
มกราคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย
 

ปฏิทินวันพระ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันอังคาร
ที่
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย
 
วันพุธ
ที่
๑๑
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย
 
วันอังคาร
ที่
๑๗
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย
 
วันพุธ
ที่
๒๕
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย
 

ปฏิทินวันพระ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
วันพุธ
ที่
มีนาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย
วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดี
ที่
๑๒
มีนาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย
 
วันพฤหัสบดี
ที่
๑๙
มีนาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย
 
วันศุกร์
ที่
๒๗
มีนาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม
 

ปฏิทินวันพระ เดือน เมษายน ๒๕๕๘
วันศุกร์
ที่
เมษายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม
 
วันเสาร์
ที่
๑๑
เมษายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม
 
วันศุกร์
ที่
๑๗
เมษายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม
 
วันเสาร์
ที่
๒๕
เมษายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม
 

ปฏิทินวันพระ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันเสาร์
ที่
พฤษภาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม
 
วันอาทิตย์
ที่
๑๐
พฤษภาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม
 
วันอาทิตย์
ที่
๑๗
พฤษภาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม
 
วันจันทร์
ที่
๒๕
พฤษภาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม
 

ปฏิทินวันพระ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
วันจันทร์
ที่
มิถุนายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม
วันวิสาขบูชา
วันอังคาร
ที่
มิถุนายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม
วันอัฏฐมีบูชา
วันจันทร์
ที่
๑๕
มิถุนายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม
 
วันอังคาร
ที่
๒๓
มิถุนายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม
 
วันอังคาร
ที่
๓๐
มิถุนายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม
 

ปฏิทินวันพระ เดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘
วันพุธ
ที่
กรกฏาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม
 
วันพุธ
ที่
๑๕
กรกฏาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม
 
วันพฤหัสบดี
ที่
๒๓
กรกฏาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
ดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม
 
วันพฤหัสบดี
ที่
๓๐
กรกฏาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
ดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม
วันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์
ที่
๓๑
กรกฏาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
ดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม
วันเข้าพรรษา

ปฏิทินวันพระ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
วันศุกร์
ที่
สิงหาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
ดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม
 
วันศุกร์
ที่
๑๔
สิงหาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม
 
วันเสาร์
ที่
๒๒
สิงหาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม
 
วันเสาร์
ที่
๒๙
สิงหาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม
 

ปฏิทินวันพระ เดือน กันยายน ๒๕๕๘
วันอาทิตย์
ที่
กันยายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม
 
วันเสาร์
ที่
๑๒
กันยายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม
บุญข้าวประดับดิน
วันอาทิตย์
ที่
๒๐
กันยายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม
 
วันอาทิตย์
ที่
๒๗
กันยายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม
บุญข้าวสาก

ปฏิทินวันพระ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
วันจันทร์
ที่
ตุลาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม
 
วันจันทร์
ที่
๑๒
ตุลาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม
 
วันอังคาร
ที่
๒๐
ตุลาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม
 
วันอังคาร
ที่
๒๗
ตุลาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม
วันออกพรรษา

ปฏิทินวันพระ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันพุธ
ที่
พฤศจิกายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม
 
วันอังคาร
ที่
๑๐
พฤศจิกายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๔
ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม
 
วันพุธ
ที่
๑๘
พฤศจิกายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม
 
วันพุธ
ที่
๒๕
พฤศจิกายน
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม
 

ปฏิทินวันพระ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี
ที่
ธันวาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม
 
วันพฤหัสบดี
ที่
๑๐
ธันวาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
แรม
๑๕
ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม
 
วันศุกร์
ที่
๑๘
ธันวาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม
 
วันศุกร์
ที่
๒๕
ธันวาคม
๒๕๕๘
เป็นวัน
ขึ้น
๑๕
ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม
 

บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร ประวัติวัดป่ามหาชัย คำอาราธนาศีล ๘