ศูนย์ข่าววัดป่ามหาชัย
รวบรวมข่าวสารงานบุญต่างๆ ข่าวสารอื่น ๆ

วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
คณะครู ๑๕ คน นักศึกษา ๑๐๐ คน

๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
งานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล
ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กฐินสามัคคีวัดป่ามหาชัย
นำโดย นายสมพงษ์ ชัยยิ้ม, นางลักขณา ชัยยิ้ม
ทำพิธีทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น.
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
พิธีมอบถวายศาลาอเนกประสงค์
"ศาลาเทพนม สังข์สน อนุสรณ์"
สร้างถวายโดย สน.ผล สังข์สน,นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สน
และญาติพี่น้อง
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าภาพ บ.ห้วยไหล่,นาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าภาพ บ.หนองบัว ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าภาพ บ.มหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าภาพ บ.ดอนกลาง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าภาพ บ.ทันสมัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าภาพ บ.ถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าภาพ บ.วังม่วง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา
ตักบาตรเทโวโรหนะ ปฏิบัติธรรม
๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ผ้าป่าสามัคคี
โดยการนำของ พลตำรวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เข้าค่ายกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม
๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ แรม ๘ ค่ำ
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
ประเพณีบุญข้าวสาก
กิจกรรม สวดมนต์ สมาทานศีล ตักบาตร
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระสงฆ์ ๖ รูป ประชาชน ๖๐ คน
๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ 
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
กิจกรรม สวดมนต์ สมาทานศีล ตักบาตร
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระสงฆ์ ๖ รูป ประชาชน ๖๐ คน
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ 
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
๒๕-๒๖ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
จัดกิจกรรมเข้าค่าย อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
นักเรียน ๘๓ คน ครู ๑๒ คน
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ 
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม วันพระ
ในช่วงเข้าพรรษา อุบาสกอุบสิกา ๓๑ คน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

หมู่บ้านรักษาศีล ๕   วัดป่ามหาชัย จังหวัดนครพนม  
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เข้าพรรษาพัฒนาจิตทุกวันพระ
ณ วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น.

๑๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่วัดป่ามหาชัย
ภาคเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ภาคเย็นปฏิบัติธรรม
๙ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม วัดป่ามหาชัย
นักเรียน ๑๒๐ คน ครู ๑๐ คน
๑๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
เจ้าภาพถวาย อาสนะ สำหรับนักปฏิบัติธรรม
จำนวน ๗๒ ผืน มีรายชื่อดังนี้..
๔-๖ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
โครงการอบรมเข้าค่าย "พุทธบุตรพุทธธรรม"
กศน.อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม
นักศึกษา ๑๒๐ คน ครู ๒๐ คน
๒๗ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๕๙
วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘
คณะอุบาสกอุบาสิกา เข้าวัดถือศีล ๘
๑ วัน ๑ คืน
๒๕ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๕๙
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ
ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๐ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๕๙
พระภิกษุจำพรรษา ที่วัดป่ามหาชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
จำนวน ๑๑ รูป
๑๙ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๕๙
วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ภาคบ่าย พระสงฆ์ฟังพระภิกขุปาฏิโมกข์
ภาคเย็น เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม
๑๗ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๕๙
บวชเข้าพรรษา ณ อุโบสถวัดป่ามหาชัย
พระครูศรีธรรมากร เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมหากังวาฬไพ สิริจันโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระมหานิรันดร์ อาจารสัมปันโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
นาคอภินันท์ สานุศิษย์
๙ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๕๙
บวชเข้าพรรษา ณ อุโบสถวัดป่ามหาชัย
พระครูศรีธรรมากร เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมหากังวาฬไพ สิริจันโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระมหานิรันดร์ อาจารสัมปันโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
นาคพิจิตร วงศ์จันดี

๒๘ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙
โครงการคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
กศน.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
พิธีรดน้ำศพ พระอธิการอ่วม ญาณวีโร
เจ้าอาวาสวัดดอนกลาง บ.ดอนกลาง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ชาตะ ๓ ตุลาคม ๒๔๖๙ มรณะ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมอายุ ๙๐ ปี

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
จังหวัดนครพนม รวม ๑๒ อำเภอ จำนวน ๗๕๒ รูป
ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
๑๕- ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๑๕ - ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙
โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
พิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดจอมแจ้ง
บ้านศรีธน ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ต่อสอบถาม พระครูอรุณสุตาภรณ์ (พระมหาบุญเกิด วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง โทร.089-9376166

เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป (กำหนดการ)
๑๗ - ๒๗ พ.ค ๒๕๕๙
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม
ณ โรงพยาบาลนครพนม และ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)
๑๘ - ๒๑ พ.ค ๒๕๕๙
งานปฏิบัติธรรม "วันวิสาขบูชา"
เพื่อถวายเป็นพุทธบูขา
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๐ พ.ค ๒๕๕๙
พิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ วันวิสาขบูชา
โดย พ.ท นรินทร์ โสภาบุตร, คุณสมรศรี โสภาบุตร
และครอบครัว พร้อมด้วยญาติธรรม
๑๔ - ๑๕ พ.ค ๒๕๕๙
งานพิธีพุทธาภิเษก
พระพุทธรัตนชัยมงคล พระพุทธรัตนศรีมงคล
และมณฑปลอยพระพุทธบาทจำลอง
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๗ พ.ค ๒๕๕๙
พิธีเทหล่อ "พระพุทธรัตนสุวรรณชัยมงคล"
ที่พักสงฆ์ป่าวังยาง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒ - ๒๐ เม.ย ๒๕๕๙
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
วัดป่านาอุดม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๒ เม.ย ๒๕๕๙
โครงการจัดงาน วันผู้สูงอายุ
ณ โรงเรียนบ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
๒๓ มี.ค -๖ เม.ย ๒๕๕๙
โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
วัดหนองบัวศรีปทุม
บ.หนองบัว ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๙
(เพชรบุรี-ชะอำ-หัวหิน)
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
พิธีประชุมเพลิง พระสุวรรณ ขันติจาโร
วัดป่าวังยาง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
งานนมัสการพระธาตุมหาชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยม ๑๒ ประการ
โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (กศน.ธาตุพนม)
๑ มีนาคม ๒๕๕๙
โครงการค่ายคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพิธี ปักเขตวิสุงคามสีมา ทำสังฆกรรม
วัดพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
โทร. ๐๙๑-๐๒๙๕๕๙๕, ๐๘๙-๕๗๑๕๘๓๑
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงเรียนปลาปากวิทยา
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๐ คน นักเรียน ๒๔๔ คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กำหนดการดังนี้...
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พิธีมอบผ้าห่ม และ เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และภัยแล้ง

โดย องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น   ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

มอบให้แก่ประชาชน ๒ อำเภอ คือ อำเภอปลาปาก และ อำเภอวังยาง
จำนวน ๑, ๐๐๐ ชุด ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๘ ม.ค ๒๕๕๙
รองเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย

ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระมหากังวาฬไพ สิริจันโท เป็นรองเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
พระใบฎีกาอธิกรณ์ นันทสาโร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
๒๘ ม.ค ๒๕๕๙
แสดงธรรม บ้านห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในงาน "บุญชำระบ้าน" ตอนเย็น เจริญพระพุทธมนต์
ตอนเช้าทำบุญตักบาตร
๒๗- ๒๙ ม.ค ๒๕๕๙
โครงการค่ายพัฒนาจิต เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย
๒๗ ม.ค ๒๕๕๙
Rotary ภาค 3340 โรตารีสากล
ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครพนม สู้ภัยหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ยากไร้ใน จังหวัดนครพนม
๒๔ ม.ค ๒๕๕๙
ผ้าป่าสามัคคี
คณะศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
พิธีพุทธาภิเษก พระแก้วมรกต
ถวายโดย คุณวิไลวรรณ์ วิเศษสุนทร
ประดิษฐาน ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๓-๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
พิธีห่มผ้า อัฐิธาตุเจดีย์ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์, พ.ท.ประสาน พันธุ์เจริญ
และคณะญาติธรรม
๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
พิธีห่มผ้า พระประธานในอุโบสถ
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์, พ.ท.ประสาน พันธุ์เจริญ
และคณะญาติธรรม
๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
พิธีถวาย ศาลาอเนกประสงค์
นำโดย นายผล สังข์สน, นางเทพนม สังข์สน
และคณะญาติธรรม
๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
พิธีถวายเรือนพัก นักปฏิบัติธรรม
นำโดย นายผล สังข์สน, นางเทพนม สังข์สน
และคณะญาติธรรม
๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
พิธีถวายพระแก้วมรกต
นำโดย คุณวิไลวรรณ์ วิเศษสุนทร

ถวายไว้ ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
พิธีสวดทักษิณานุปาทาน "วันบูรพาจารย์"
ถวายอุทิศ แด่พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
แสดงธรรมเทศนา "วันบูรพาจารย์"
โดย พระมหาคาวี ญาณสาโร
เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ อ.เมือง จ.สกลนคร
๑๐ ม.ค ๒๕๕๙
พิธีถวายโต๊ะหมู่บูชา-ธรรมาสน์-อาสน์สงฆ์
ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๘ ม.ค ๒๕๕๙
พระมหาทรงฤทธิ์ ฐิตสีโล
เจ้าอาวาส วัดป่าพรเจริญ อุทธยานพรเจริญ

บ.พรเจริญ ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
๒ ม.ค ๒๕๕๙
โครงการบวชปฏิบัติธรรมปีใหม่
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๓๑ ธ.ค ๒๕๕๘ - ๑ ม.ค ๒๕๕๙
โครงการสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อส่งเสริมให้ชาวพุทธศาสนิกชน 
ร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ 
และเจริญสมาธิภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ