หมู่บ้านรักษาศีล ๕
วัดป่ามหาชัย จังหวัดนครพนม

กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ ประจำปี ๒๕๕๙
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เข้าพรรษาพัฒนาจิตทุกวันพระ
ณ วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น.


วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙


โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๕-๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
นักเรียนประถมปีที่ ๔-๖ จำนวน ๘๓ คน ครู ๑๒ คน


วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ วันที่ ๑๘-๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙


กิจกรรมปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจทุกวันพระ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓

วันที่ ๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจทุกวันพระ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓

คณะอุบาสกอุบาสิกา รักษาศีลวันพระ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙


กิจกรรมปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจทุกวันพระ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๙ - ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙

หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

คำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

คำอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(ถ้าสมาทานคนเดียว เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, ยาจามะ เป็น ยาจามิ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(พระสงฆ์ว่า) ติสะระณะคะมะมัง นิฏฐิตัง รับว่า (อามะ ภันเต)

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

( สรุป) อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย