โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

ประเพณีชาวอีสาน "บุญข้าวประดับดิน"
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ เป็นการทำบุญให้แก่ญาติเปรตชน เรียกว่า "การทำบุญข้าวประดับดิน"
ที่นิยมตามแบบอย่างพระเจ้าพิมพิสาร ทำบุญอุทิศทานให้แก่เปรตญาติของพระองค์ ในสมัยครั้งพุทธกาล
จนมาเป็นประเพณีในปัจจุบัน วิธีการปฏิบัติ ไหว้พระ สมาทานศีล ตักบาตร ถวายทาน อุทิศส่วนบุญ

ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร ภาคเย็น สวดมนต์ ไหว้พระ สมาทานศีล ปฏิบัติธรรม
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ประเพณีบุญข้าวประดับดินภาคบ่ายร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ
โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
พิธีลงอุโบสถสังฆกรรมสัญจรคณะสงฆ์อำเภอปลาปาก
ณ วัดหนองบัวศรีประทุม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระครูอรุณสุตาภรณ์ , พระครูศรีธรรมากร, พระครูภาวนาสุตาภรณ์


พิธีลงอุโบสถสังฆกรรมสัญจรคณะสงฆ์อำเภอปลาปาก
ณ วัดหนองบัวศรีประทุม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ภาคค่ำ
มีคณะอุบาสกอุบาสิกา ร่วมทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม


ผู้ถูือศีลอุโบสถ วันบุญข้าวประดับดิน วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๕๙หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร บุญข้าวประดับดิน วัดป่ามหาชัย บุญข้าวประดับดิน วัดห้วยไหล่
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ