พิธีบรรพชาอุปสมบทแบบใหม่

คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคเดี่ยว

เอสาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยาหัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง//* ฯ

ทุติยัมปาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยาหัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง//* ฯ

ตะติยัมปาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยาหัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง//* ฯ

อะหัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามิ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามิ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามิ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

(* ถ้าขอบรรพชาเป็นสามเณร ตัดคำว่า “ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง” ออกเสีย)

คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคคู่

เอเต มะยัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยามะ มะยัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง//* ฯ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยามะ มะยัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง//* ฯ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยามะ มะยัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง//* ฯ

มะยัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามะ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ โน ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามะ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ โน ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามะ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ โน ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

(* ถ้าขอบรรพชาเป็นสามเณร ตัดคำว่า “ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง” ออกเสีย)


การบรรพชาอุปสมบทแบบใหม่
คำขอบรรพชาอุปสมบท
คำกล่าวขอไตรสรณคมน์และศีล
คำขอนิสัย การให้นิสัย
คำบอกสมณบริขาร
กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อม-คำสอนซ้อม อุปสัมปทาเปกข์
คำขออุปสมบท- การอปโลกน์เผดียงสงฆ์
คำสวดถามอันตรายิกธรรม
ญัตติจตุตถกรรมวาจา
คำบอกอนุศาสน์


คำทินทุผ้า คำอธิษฐาน คำเสียสละผ้า คำคืนผ้า เนื้อต้องห้าม
คำขอขมา คำวิกัปป์ผ้า คำอนุโมทนากฐิน คำลาสิกขา คำแสดงตนเป็นอุบาสก
อนุโมทนาวิธี วิธีแสดงอาบัติ คำสัตตาหะ คำสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ บทสวดสติปัฏฐาน๔
อนุโมทนาวิธี แปล บทขัดสิกขาสามเณร เจริญพระพุทธมนต์ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทพิจารณาสังขาร
ถวายพรพระ ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ บทสวดพุทธมนต์ คำสมาทานพระกรรมฐาน ปฏิทินวันพระ
กรวดน้ำตอนเย็น อะตีตะปัจจะเวกขะณะ พระสังคีณี คำปวารณาออกพรรษา หลวงปู่คำพันธ์
 กลับสู่หน้าหลัก