พิธีบรรพชาอุปสมบทแบบใหม่

บทสวดนาคเดี่ยว
ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสมบท (เดี่ยว)

สุณาตุ
/ เม ภันเต สังโฆ// อะยัง อุตตะโร/ อายัสมะโต ติสสะทัตตัสสะ
อุปะสัมปะทาเปกโข// ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ// ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจีวะรัง//
อุตตะโร/ สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ อุปัชฌาเยนะ//
ยะทิ/ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง// สังโฆ/ อุตตะรัง อุปะสัมปาเทยยะ/ อายัสมะตา
ติสสะทัตเตนะ อุปัชฌาเยนะ// เอสา ญัตติ//

สุณาตุ/ เม ภันเต สังโฆ// อะยัง อุตตะโร/ อายัสมะโต ติสสะทัตตัสสะ
อุปะสัมปะทาเปกโข// ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ// ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจีวะรัง//
อุตตะโร/ สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ อุปัชฌาเยนะ//
สังโฆ/ อุตตะรัง อุปะสัมปาเทติ/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ อุปัชฌาเยนะ//
ยัสสายัสมะโต ขะมะติ// อุตตะรัสสะ/ อุปะสัมปะทา/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ
อุปัชฌาเยนะ// โส ตุณหัสสะ// ยัสสะ/ นะ ขะมะติ// โส ภาเสยยะ//

ทุติยัมปิ/ เอตะมัตถัง วะทามิ// สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ/ ฯ เป ฯ โส ภาเสยยะ//
ตะติยัมปิ/ เอตะมัตถัง วะทามิ// สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ/ ฯ เป ฯ โส ภาเสยยะ//

อุปะสัมปันโน สังเฆนะ/ อุตตะโร/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ อุปัชฌาเยนะ//
ขะมะติ/ สังฆัสสะ// ตัสมา ตุณหี// เอวะเมตัง ธาระยามิ//ฯ

( ในที่ลงเครื่องหมาย ฯ เป ฯ ไว้นั้น ให้สวดเต็มความ)

บทสวดนาคคู่
ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสมบท (คู่)

สุณาตุ
/ เม ภันเต สังโฆ// อะยัญจะ อุตตะโร/ อะยัญจะ อุตตะโม/ อายัสมะโต
ติสสะทัตตัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา// ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ//
ปะริปุณณะมิเมสัง ปัตตะจีวะรัง// อุตตะโร จะ/ อุตตะโม จะ/ สังฆัง อุปะสัมปะทัง
ยาจันติ/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ อุปัชฌาเยนะ// ยะทิ/ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง//
สังโฆ/ อุตตะรัญจะ/ อุตตะมัญจะ/ อุปะสัมปาเทยยะ/ อายัสมะตา
ติสสะทัตเตนะ อุปัชฌาเยนะ// เอสา ญัตติ//

สุณาตุ/ เม ภันเต สังโฆ// อะยัญจะ อุตตะโร/ อะยัญจะ อุตตะโม/ อายัสมะโต
ติสสะทัตตัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา// ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ//
ปะริปุณณะมิเมสัง ปัตตะจีวะรัง// อุตตะโร จะ/ อุตตะโร จะ/ สังฆัง อุปะสัมปะทัง
ยาจันติ/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ อุปัชฌาเยนะ// สังโฆ/ อุตตะรัญจะ/ อุตตะมัญจะ/
อุปะสัมปาเทติ/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ อุปัชฌาเยนะ// ยัสสายัสมะโต ขะมะติ//
อุตตะรัสสะ จะ/ อุตตะมัสสะ จะ/ อุปะสัมปะทา/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ
อุปัชฌาเยนะ// โส ตุณหัสสะ// ยัสสะ/ นะ ขะมะติ// โส ภาเสยยะ//

ทุติยัมปิ/ เอตะมัตถัง วะทามิ// สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ/ ฯ เป ฯ โส ภาเสยยะ//
ตะติยัมปิ/ เอตะมัตถัง วะทามิ// สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ/ ฯ เป ฯ โส ภาเสยยะ//

อุปะสัมปันนา สังเฆนะ/ อุตตะโร จะ/ อุตตะโม จะ/ อายัสมะตา ติสสะทัตเตนะ
อุปัชฌาเยนะ// ขะมะติ/ สังฆัสสะ// ตัสมา ตุณหี// เอวะเมตัง ธาระยามิ//ฯ

( ในที่ลงเครื่องหมาย ฯ เป ฯ ไว้นั้น ให้สวดเต็มความ)

การลงเวลาสำเร็จความเป็นภิกษุภาวะ
เมื่อพระกรรมวาจาจารย์สวดญัตติจตุตถกรรมวาจาถึงคำว่า “โสภาเสยยะ” ครั้งที่
๓ แล้ว พระอุปัชฌาย์พึงลงเวลาที่อุปสัมปทาเปกข์สำเร็จเป็นภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนา
สมบูรณ์แล้ว


การบรรพชาอุปสมบท
คำขอบรรพชาอุปสมบท
คำกล่าวขอไตรสรณคมน์และศีล
คำขอนิสัย การให้นิสัย
คำบอกสมณบริขาร
กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อม-คำสอนซ้อม อุปสัมปทาเปกข์
คำขออุปสมบท- การอปโลกน์เผดียงสงฆ์
คำสวดถามอันตรายิกธรรม
ญัตติจตุตถกรรมวาจา
คำบอกอนุศาสน์



คำทินทุผ้า คำอธิษฐาน คำเสียสละผ้า คำคืนผ้า เนื้อต้องห้าม
คำขอขมา คำวิกัปป์ผ้า คำอนุโมทนากฐิน คำลาสิกขา คำแสดงตนเป็นอุบาสก
อนุโมทนาวิธี วิธีแสดงอาบัติ คำสัตตาหะ คำสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ บทสวดสติปัฏฐาน๔
อนุโมทนาวิธี แปล บทขัดสิกขาสามเณร เจริญพระพุทธมนต์ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทพิจารณาสังขาร
ถวายพรพระ ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ บทสวดพุทธมนต์ คำสมาทานพระกรรมฐาน ปฏิทินวันพระ
กรวดน้ำตอนเย็น อะตีตะปัจจะเวกขะณะ พระสังคีณี คำปวารณาออกพรรษา หลวงปู่คำพันธ์
 กลับสู่หน้าหลัก