พิธีบรรพชาอุปสมบทแบบใหม่

การสวดกรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกข์
พระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ พึงนั่งคุกเข่าผินหน้าไปทางพระประธาน
กราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง แล้วตั้งนะโม ๕ ชั้น ๓ จบ ดังนี้

(๑) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ//
(๒) ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ//
(๓) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต//
(๔) อะระหะโต สัมมา//
(๕) สัมพุทธัสสะ//

เมื่อตั้ง นะโม ๕ ชั้นจบแล้ว กราบพระรัตนตรัย ๑ ครั้ง แล้วนั่งพับเพียบผินหน้า
เข้าหากันตามเดิม ประณมมือสวดกรรมวาจาสมมติตน เพื่อสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกข์ ดังนี้

กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกข์ (เดี่ยว)
(พระอุปัชฌาย์ ฉายาว่า “ติสสะทัตโต” อุปสัมปทาเปกข์ ฉายาว่า “อุตตะโร”)
สุณาตุ/ เม ภันเต สังโฆ// อุตตะโร/ อายัสมะโต ตัสสะทัตตัสสะ
อุปะสัมปะทาเปกโข// ยะทิ/ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง// อะหัง/ อุตตะรัง/
อะนุสาเสยยัง//ฯ

กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกข์ (คู่)
(พระอุปัชฌาย์ ฉายาว่า “ติสสะทัตโต” อุปสัมปทาเปกข์ ฉายาว่า “อุตตะโร”แล อุตตะโม)
สุณาตุ/ เม ภันเต สังโฆ// อุตตะโร จะ/ อุตตะโม จะ/ อายัสมะโต ตัสสะทัตตัสสะ
อุปะสัมปะทาเปกขา// ยะทิ/ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง// อะหัง/ อุตตะรัญจะ/
อุตตะมัญจะ/ อะนุสาเสยยัง//ฯ

ต่อแต่นั้น พระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์พึงลุกออกจากที่ประชุมสงฆ์
ไปยืน ณ อาสนะที่ปูลาดไว้ พึงสวดสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกข์ ดังนี้

คำสอนซ้อม
สุณะสิ๊/ อุตตะระ/ อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล// ยัง ชาตัง/
ตัง สังฆะมัชเฌ ปุจฉันเต// สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง// อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง// มา
โข วิตถาสิ// มา โข มังกุ อะโหสิ// เอวันตัง ปุจฉิสสันติ// สันติ๊/ เต เอวะรูปา/ อาพาธา//

พระอาจารย์ อุปสัมปทาเปกข์
ถาม ตอบ
กุฏฐัง นัตถิ ภันเต //
คัณโฑ นัตถิ ภันเต //
กิลาโส นัตถิ ภันเต //
โสโส นัตถิ ภันเต //
อะปะมาโร นัตถิ ภันเต //
มนุสโสสิ๊ อามะ ภันเต//
ปุริโสสิ๊ อามะ ภันเต//
ภุชิสโสสิ๊ อามะ ภันเต//
อะนะโณสิ๊ อามะ ภันเต//
นะสิ๊ ราชะภะโฏ อามะ ภันเต//
อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ อามะ ภันเต//
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต//
ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต//
กินนะโมสิ อะหัง ภันเต/ อุตตะโร นามะ//
โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต/ อายัสมา ติสสะทัตโต นามะ//ฯ

ครั้นแล้ว พระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์พึงกลับเข้าไป ณ ที่ประชุมสงฆ์
นั่งคุกเข่ากราบพระรัตนตรัย ๑ ครั้ง แล้วนั่งพับเพียบประณมมือสวดกรรมวาจา
เรียกอุปสัมปทาเปกข์เข้าหมู่สงฆ์ ดังนี้

กรรมวาจาเรียกอุปสัมปทาเปกข์(เดี่ยว)เข้าหมู่สงฆ์
สุณาตุ
/ เม ภันเต สังโฆ// อุตตะโร/ อายัสมะโต ติสสะทัตตัสสะ
อุปะสัมปะทาเปกโข// อะนุสิฏโฐ โส มะยา// ยะทิ/ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง//
อุตตะโร/ อาคัจเฉยยะ//ฯ

พระกรรมวาจาจารย์พึงกวักมือกล่าวเรียกอุปสัมปทาเปกข์เข้ามาว่า “อาคัจฉาหิ”

กรรมวาจาเรียกอุปสัมปทาเปกข์(คู่)เข้าหมู่สงฆ์
สุณาตุ
/ เม ภันเต สังโฆ// อุตตะโร จะ/ อุตตะโม จะ/ อายัสมะโต ติสสะทัตตัสสะ
อุปะสัมปะทาเปกขา// อะนุสิฏฐา เต มะยา// ยะทิ/ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง//
อุตตะโร จะ/ อุตตะโม จะ/ อาคัจเฉยยุง//ฯ

พระกรรมวาจาจารย์พึงกวักมือกล่าวเรียกอุปสัมปทาเปกข์เข้ามาว่า“อาคัจฉะถะ”


การบรรพชาอุปสมบท
คำขอบรรพชาอุปสมบท
คำกล่าวขอไตรสรณคมน์และศีล
คำขอนิสัย การให้นิสัย
คำบอกสมณบริขาร
กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อม-คำสอนซ้อม อุปสัมปทาเปกข์
คำขออุปสมบท- การอปโลกน์เผดียงสงฆ์
คำสวดถามอันตรายิกธรรม
ญัตติจตุตถกรรมวาจา
คำบอกอนุศาสน์


คำทินทุผ้า คำอธิษฐาน คำเสียสละผ้า คำคืนผ้า เนื้อต้องห้าม
คำขอขมา คำวิกัปป์ผ้า คำอนุโมทนากฐิน คำลาสิกขา คำแสดงตนเป็นอุบาสก
อนุโมทนาวิธี วิธีแสดงอาบัติ คำสัตตาหะ คำสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ บทสวดสติปัฏฐาน๔
อนุโมทนาวิธี แปล บทขัดสิกขาสามเณร เจริญพระพุทธมนต์ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทพิจารณาสังขาร
ถวายพรพระ ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ บทสวดพุทธมนต์ คำสมาทานพระกรรมฐาน ปฏิทินวันพระ
กรวดน้ำตอนเย็น อะตีตะปัจจะเวกขะณะ พระสังคีณี คำปวารณาออกพรรษา หลวงปู่คำพันธ์
 กลับสู่หน้าหลัก